Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en erhvervsudlejer kunne kræve erstatning for mistede lejeindtægter, efter at lejer ikke havde retableret lejemålet ved fraflytning. 
02-11-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. oktober 2015 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. maj 2015.

Et erhvervslejemål, der oprindeligt var en butik, blev fremlejet til brug for restaurationsvirksomhed. Det var mellem udlejer og lejer aftalt, at lejer ved lejemålets ophør skulle aflevere lejemålet i samme gode stand som ved overtagelsen, dvs. i retableret stand.

I forbindelse med ophøret af lejeaftalen konstaterede udlejer, at lejemålet ikke var retableret, og udlejer krævede herefter erstatning for de af udlejer afholdte retableringsudgifter samt af et beløb svarende til tre måneders leje.

Byretten fandt det bevist, at lejemålet ikke var retableret som aftalt, og tilpligtede lejer at erstatte udlejerens udgifter ved retableringen. Desuden fandt byretten, at lejeren ved den manglende retablering groft havde misligholdt lejeaftalen og derfor havde pligt til at erstatte udlejerens tab af huslejeindtægter i istandsættelsesperioden.

Lejer ankede spørgsmålet om erstatning for tab af huslejeindtægter til Vestre Landsret, der konstaterede, at der ikke i lejeaftalen var truffet bestemmelse om, at lejer skulle betale husleje i retableringsperioden, og at den efterfølgende lejer endvidere først henvendte sig til udlejer på et tidspunkt, hvor retableringen var stort set færdig, ligesom ny lejeaftale først blev indgået flere måneder efter.

Landsretten fandt på denne baggrund, at udlejer ikke havde lidt noget tab som følge af, at retableringen først skete efter lejeforholdets ophør, hvorfor lejer ikke ifaldt erstatningsansvar vedrørende mistede lejeindtægter, uanset at lejer havde handlet klart i strid med lejeaftalen, og landsretten frifandt herefter lejeren.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0313.
Til top Sidst opdateret: 02-11-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk