Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt der skal betales ankeafgift, når appellanten var dækket af retshjælpsforsikring under byretssagen 
09-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har 1. juni 2015 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2015.

Appellanten havde under sagen retshjælpsforsikring med et maksimum på 130.000 kr. Appellanten tabte sagen i byretten og modparten blev tillagt sagsomkostninger, der skulle dækkes af retshjælpsforsikringen. Sammenlagt med omkostningerne til appellantens egen advokat medførte omkostningerne ved sagsførelsen, at retshjælpsforsikringens maksimum blev overskredet.

Forsikringsselskabet meddelte herefter appellanten, at han i princippet var dækket af retshjælpsforsikringen under ankesagen, men at der ikke ville ske yderligere udbetalinger, idet forsikringsselskabet allerede havde udbetalt forsikringens maksimum på 130.000 kr.

Efter modtagelse af ankestævningen opkrævede Østre Landsret ankeafgift. Appellanten klagede med henvisning til bestemmelsen i retsafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 3, over opkrævningen, som landsretten imidlertid fastholdt med henvisning til, at betingelsen for retsafgiftsfrihed om, at parten har en forsikring, der ”dækker omkostningerne ved sagen”, ikke omfattede en situation som den foreliggende, hvor dækningen er opbrugt allerede under byretssagens behandling. Landsretten bemærkede, at appellanten vil kunne søge fri proces, såfremt sagens karakter eller overskridelsen i øvrigt kan begrunde, at sagsomkostningerne ikke har kunnet holdes inden for forsikringens maksimum.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0101.
Til top Sidst opdateret: 09-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk