Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvor meget SKAT skal gøre i sit forsøg på at finde en skatteskyldner i udlandet, for at suspensionsreglen i forældelseslovens § 14 finder anvendelse. 
06-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. november 2013 meddelt en skatteyder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. august 2013 i en fogedsag.
Da skatteyderen vendte hjem til Danmark efter et flerårigt ophold i USA, anmodede SKAT fogedretten om at foretage udlæg hos skatteyderen for en gammel skattegæld. Skatteyderens adresse i USA havde ikke været registreret i folkeregistret, og SKAT havde ikke gjorde gjort andre bestræbelser på at finde skatteyderens adresse, mens han opholdt sig i USA. Skatteyderen gjorde i fogedsagen gældende, at SKATs krav mod ham var forældet. SKAT gjorde hertil gældende, at forældelsesfristen var suspenderet i medfør af forældelseslovens § 14, hvorefter forældelse tidligst indtræder 1 år efter, at fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab til skyldnerens adresse.
Fogedretten fandt, at SKAT skal foretage rimelige skridt til at få oplyst skyldnerens adresse, men at dette ikke omfatter henvendelser til ambassader eller udenlandske myndigheder. Fogedretten fandt herefter, at forældelsesfristen var suspenderet i medfør af forældelseslovens § 14.
Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse bl.a. med henvisning til, at der ikke forelå sådanne oplysninger i sagen, at SKAT havde været forpligtet til at foretage yderligere undersøgelser.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0479.
Til top Sidst opdateret: 06-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk