Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål i straffesag om behørig indkaldelse i udmålingsanke og om udvisnings forenelighed med EU-opholdsdirektiv art. 27. 
11-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. juli 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. april 2012. I by- og landsret blev tiltalte idømt 14 dages fængsel for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer for ved indrejse at have medbragt 25 kg. khat til videresalg. Byretten havde frifundet for udvisning, men anklagemyndigheden ankede til skærpelse. I landsretten blev tiltalte, der var norsk statsborger og havde samvær med en 3-årig søn bosiddende i Danmark, udvist med indrejseforbud i 6 år. Tiltalte havde under byretssagen i november 2011 oplyst sin adresse i Norge samt, at han indtil medio januar 2012 var bortrejst på grund af arbejde. Ankemeddelelse blev sendt anbefalet til den af tiltalte oplyste adresse, men ankemeddelelsen blev primo januar 2012 returneret med adressaten ubekendt. Anklagemyndigheden fremsendte primo april 2012 mødeindkaldelse ved almindelig postforsendelse til tiltalte på samme adresse. Under hovedforhandlingen i ankesagen var tiltalte ikke mødt. Landsretten fremmede mod forsvarerens protest sagen i medfør af retsplejelovens § 921, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2012-25-0136.
Til top Sidst opdateret: 11-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk