Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om hvorvidt forsvarere var berettiget til salær for retsmøder, der var aflyst med mere end én dags varsel 
12-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 9. september 2016 meddelt 11 forsvarere tilladelse til kære til Højesteret af beslutninger om salærtilkendelse, der er truffet af Østre Landsret den 23. juni 2016.
Forsvarerne repræsenterede en række tiltalte i en straffeankesag om narkotikakriminalitet. 

Under et berammelsesmøde i maj 2015 valgte landsretten trods protester fra en række af forsvarerne, der gjorde gældende, at det ikke var nødvendigt at afsætte et så stort antal retsdage, at afsætte 36 retsdage i perioden marts 2016 til juni 2016 til afvikling af straffeankesagen. 

Allerede efter afholdelse af få retsmøder i straffesankesagen anmodede en række af forsvarerne om, at et ikke uvæsentligt antal retsdage blev aflyst under henvisning til, at sagen blev afviklet i et væsentligt højere tempo end tidligere anslået. Landsretten valgte at aflyse enkelte retsmøder og anførte, at der senere ville blive taget stilling til, om der var behov for fastholdelse af de øvrige retsdage. 

Som følge af, at sagen blev afviklet i et højere tempo end forventet, blev i alt 19 retsdage aflyst. Retsdagene blev aflyst med et varsel på mellem 1 og 27 dage.

Forsvarerne anmodede herefter landsretten om at blive tilkendt helt eller delvist salær også for de retsdage, der løbende var blevet aflyst, blandt andet under henvisning til, at der fra starten af havde været berammet væsentligt flere retsdage, end der med rimelighed kunne anses for nødvendigt til sagens gennemførelse, og at retsdagene var blevet aflyst med et varsel, der havde gjort det umuligt for forsvarerne at tilrettelægge andet arbejde de aflyste retsdage. Forsvarerne gjorde i den forbindelse gældende, at de i særlig grad havde måttet indrette deres virksomhed efter sagen. 

Landsretten fandt under henvisning til landsretspræsidenternes vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager mv., at forsvarerne for de fire retsdage, der var blevet aflyst med én dags varsel, skulle tilkendes salær svarende til en halv retsdag, mens der for retsdage, der var aflyst med mere end én dags varsel, ikke var grundlag for at tilkende salær. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0207 til 2016-25-0216 og 2016-25-0218.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 7. september 2016 har meddelt kæretilladelse i en lignende sag, der blev behandlet under j. nr. 2016-25-0087.

 

Til top Sidst opdateret: 12-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk