Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sondring mellem personskade og formueskade i en sag om offertabserstatning 
11-11-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 10. november 2015 meddelt en erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 3. juli 2015.
Den erstatningssøgende, der var direktør i en bilvirksomhed, var i forbindelse med sit arbejde blevet overfaldet og udsat for afpresning af en gruppe personer, hvilket medførte, at den erstatningssøgende blev sygemeldt. Efter den erstatningssøgendes sygemelding blev andre af virksomhedens medarbejdere også udsat for overfald og trusler af den samme gruppe personer. Disse personer udførte også omfattende tyverier fra virksomheden, som efterfølgende gik konkurs. Den erstatningssøgende ansøgte Erstatningsnævnet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til offererstatningslovens § 1, stk. 1, hvorefter der kan ydes erstatning for personskade, men Erstatningsnævnet fandt ikke, at den erstatningssøgende havde krav på erstatning.

Byretten hjemviste sagen til Erstatningsnævnet

Efter bevisførelsen fandt byretten, at der var en sådan sammenhæng mellem forbrydelsen mod den erstatningssøgende og virksomhedens efterfølgende konkurs, at det kunne lægges til grund, at virksomheden ville være blevet drevet videre, hvis ikke den erstatningssøgende var blevet sygemeldt, og at den erstatningssøgende derfor fortsat ville have oppebåret en indtægt. På denne baggrund fandt byretten, at den erstatningssøgende var berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hjemviste sagen til Erstatningsnævnet.

Landsretten frifandt Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet ankede dommen til landsretten. Landsretten fandt, at det var det generelle trusselsbillede og tyverierne fra virksomheden, der havde været årsag til, at den gik konkurs, og at der derfor ikke var den fornødne årsagssammenhæng mellem den erstatningssøgendes indtægtstab og personskaden. Da landsretten således fandt, at den erstatningssøgendes tab måtte karakteriseres som almindelig formueskade, blev Erstatningsnævnet frifundet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0372.

Til top Sidst opdateret: 11-11-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk