Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skattesag om ekstraordinær genoptagelse af lønsumstilsvar 
09-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 3. oktober 2018 meddelt en bank tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. maj 2018.
Som følge af en dom fra EU-Domstolen, som fastslog at finansielle virksomheders salg af tidligere udleasede aktiver skulle medtages ved opgørelsen af den momspligtige omsætning anmodede banken om ordinær og ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioden fra 1. januar 1997 til 31. december 2007, hvilket skattemyndighederne imødekom.

Banken anmodede samtidig om ordinær og ekstraordinær genoptagelse af bankens lønsumstilsvar for samme periode. Skattemyndighederne afslog anmodningen om ordinær og ekstraordinær genoptagelse af lønsumstilsvaret.

Banken indbragte herefter afslaget på ordinær og ekstraordinær genoptagelse af lønsumstilsvaret for Landsskatteretten. Landsskatteretten afgjorde sagen ved to afgørelser i december 2011, hvorved Landsskatteretten fandt, at banken havde ret til ordinær genoptagelse af lønsumstilsvaret men ikke havde ret til ekstraordinær genoptagelse. For så vidt angår den del af sagen som vedrørte ordinær genoptagelse af perioden frem til 1. juni 2006 hjemviste Landsskatteretten sagen til skattemyndighederne, mens Landsskatteretten ved en selvstændig afgørelse vedrørende perioden fra 1. juni 2006 til 31. december 2007 fandt grundlag for en efteropkrævning af lønsumsafgift hos banken.

Banken indbragte begge afgørelser for domstolene, hvor retssagen vedrørende Landsskatterettens afgørelse vedrørende perioden fra 1. juni 2006 til 31. december 2007 blev henvist til behandling i landsretten som 1. instans, jf. retsplejelovens § 226, mens den foreliggende sag blev udsat herpå.

I sagen vedrørende perioden fra 1. juni 2006 til 31. december 2007 tog Skatteministeriet delvist bekræftende til genmæle. Landsretten gav dog alligevel banken medhold i den nedlagte påstand. Skatteministeriet ankede ikke dommen til Højesteret.

Herefter behandlede byretten den foreliggende sag vedrørende ekstraordinær genoptagelse af lønsumstilsvaret.

Byretten frifandt Skatteministeriet

Byretten fastslog først, at skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2, om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvar efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder indeholder et krav om, at den ønskede ændring er en direkte følge af en ændring af et afgiftstilsvar eller godtgørelse af en afgift. Dette betød efter byrettens fortolkning af bestemmelsen, at den pågældende ændrings eksistens og størrelse skulle følge umiddelbart af den oprindelige afgiftsændring eller - godtgørelse.

Efter en nærmere gennemgang af lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 4, og bekendtgørelserne udstedt i medfør af lønsumsafgiftsloven fandt byretten, at en ændring af lønsumstilsvaret ikke var en direkte følge af ændring af bankens fradragsprocent, jf. momslovens § 38, som banken havde opnået ved skattemyndighedernes genoptagelse af momstilsvaret.

Byretten frifandt derfor Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt, at der efter ordlyden af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2, forarbejderne til lønsumsafgiftslovens § 1 samt bekendtgørelserne udstedt i medfør af bekendtgørelsen ikke var en sådan nær sammenhæng mellem bankens anmodning om ændring af lønsumstilsvaret og den ændring af bankens momsfradrag, som skattemyndighederne havde imødekommet, at de eventuelle ændringer af lønsumstilsvaret kunne anses som en direkte følge af ændringerne af bankens momsfradrag.

Der var derfor ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse af bankens lønsumstilsvar, hvorfor landsretten stadfæstede byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0303
Til top Sidst opdateret: 09-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk