Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skattesag om ekstraordinær genoptagelse 
27-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2017 meddelt Skatteministeriet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. april 2017.
Et ægtepar var flyttet fra Danmark til Schweiz i 2003. Ægteparret havde forinden søgt skattemæssig rådgivning ved en advokat. I 2007 flyttede ægteparret tilbage til Danmark.

I hele perioden, hvor ægteparret var bosat i Schweiz, havde de et sommerhus i Danmark. Ligeledes havde de, kort forinden de var fraflyttet Danmark, indgået aftale om køb af en lejlighed i København. Denne lejlighed overtog de kort efter fraflytningen. I ultimo 2004 havde ægteparret samtidig indgået aftale om køb af et hus i Vedbæk. Dette overtog de i 2005. Yderligere havde manden i store dele af perioden haft ulønnede direktions- og bestyrelsesposter i Danmark.

I forbindelse med SKATs projekt ”Money Transfer”, hvor SKAT modtog oplysninger fra udenlandske banker om overførsler til og fra Danmark, undersøgte SKAT ægteparret.

SKAT traf efterfølgende afgørelse om, at ægteparret havde været fuldt skattepligtige til Danmark i hele perioden og fandt desuden, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse. SKATs afgørelse blev stadfæstet i den efterfølgende administrative behandling.

Ægteparret indbragte herefter sagen for byretten.

Byretten frifandt Skatteministeriet

Byretten fandt, at ægteparret ikke havde dokumenteret, at de for indkomstårene 2003-2007 havde opgivet deres bopæl i Danmark, og at de derfor var fuldt skattepligtige til Danmark. Byretten fandt samtidig, at ægteparret var skattemæssigt hjemmehørende i Danmark i de pågældende år.

Yderligere fandt byretten, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, var opfyldt. Retten lagde vægt på, at ægteparret ved at oplyse skattemyndighederne om, at de var fraflyttet Danmark, selvom dette ikke var tilfældet, havde medvirket til, at deres skatteansættelse var sket på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, og at ægteparret derfor havde handlet groft uagtsomt.

Landsrettens flertal fandt ikke, at ægteparret havde handlet groft uagtsomt

Ægteparret ankede sagen til Østre Landsret. For landsretten bestred ægteparret ikke, at de havde skattedomicil i Danmark, men ægteparret gjorde gældende, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse ikke var opfyldt.

Landsretten fandt, at ægteparret havde deres livsinteresse i Danmark, og at beskatningsretten for alle årene tilkom Danmark. Landsretten bemærkede, at det var ubestridt, at skatteansættelsen for indkomståret 2007 var rettidig. Vedrørende muligheden for ekstraordinær genoptagelse for skatteansættelserne for 2003-2006 delte landsretten sig imidlertid.

Flertallet fandt, at ægteparret ikke forsætligt eller groft uagtsomt havde afgivet urigtige oplysninger om deres forhold til skattemyndighederne eller med samme grad af tilegnelse unddrog skattemyndighederne oplysninger til brug for deres skatteansættelse. Det forhold, at parret indgav selvangivelser som begrænset skattepligtige til de danske skattemyndigheder, kunne ikke i sig selv føre til, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt. Flertallet bemærkede samtidig, at ægteparret havde forholdt sig i overensstemmelse med deres advokats rådgivning.

Mindretallet fandt, at ægteparret ved at have indrettet sig, som de havde, og uden at de på daværende tidspunkt havde givet skattemyndighederne alle relevante oplysninger og ved at have indgivet selvangivelser som begrænset skattepligtige til Danmark, forsætligt eller groft uagtsomt havde bevirket, at skattemyndighederne havde foretaget ansættelserne i de relevante indkomstår på et urigtigt og ufuldstændigt grundlag.

Anketilladelsen er i medfør af retsplejelovens § 371, stk. 1, 2. og 3. pkt., begrænset til spørgsmålet om skattemyndighedernes adgang til at foretage ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for 2003-2006.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0277.
Til top Sidst opdateret: 27-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk