Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skal isoleret bevisoptagelse ske ved de almindelige domstole eller over for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed 
17-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 25. juni 2019 meddelt en entreprenør og en underentreprenør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. februar 2019.
Et boligkontor tegnede en bygningsbrandforsikring hos et forsikringsselskab. I forsikringsbetingelserne fremgik blandt andet, at ”Entreprenører er tillige sikrede på under brand og stormskadeforsikringen”.

I 2013 indgik Boligkontoret en entrepriseaftale med en entreprenør om renovering af boligkontorets ene afdeling. Entreprenøren indgik efterfølgende en underentrepriseaftale med en underentreprenør om tagdækningsentreprisen. AB 92 var aftalt mellem såvel Boligkontoret som bygherre og entreprenøren som i forholdet mellem entreprenøren og underentreprenøren.

I april 2014 opstod der brand i boligkontorets ene afdeling, hvor entreprenøren og underentreprenøren arbejdede.

Forsikringsselskabet udbetalte herefter forsikringssummen vedrørende brandskaden til Boligkontoret.

I april 2017 indgav forsikringsselskabet en anmodning om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn til Retten i Kolding mod entreprenøren og underentreprenøren. Formålet var at vurdere, om entreprenøren og underentreprenøren havde pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med branden. Entreprenøren og underentreprenøren gjorde begge gældende, at eventuelle syn og skøn skulle udmeldes inden for reglerne i AB 92 og ikke under medvirken af de almindelige domstole.

Byretten afviste ikke begæringen om isoleret bevisoptagelse

Retten fandt, at det var ubestridt, at Boligkontoret som bygherre havde indgået en forsikringsaftale med forsikringsselskabet, der indebar, at entreprenøren og underentreprenøren var medsikrede. Retten fandt, at spørgsmålet om regres i en sådan situation beroede på det direkte retsforhold, der ved forsikringsaftalen var etableret mellem forsikringsselskabet og entreprenøren og underentreprenøren og dermed bestemmelserne i forsikringsaftalelovens §§ 18 og 20. Retten fandt herefter, og da det i øvrigt var ubestridt, at forsikringsaftalen ikke indeholdte en voldgiftsaftale, at der ikke var grundlag for at afvise anmodningen om isoleret bevisoptagelse ved de almindelige domstole.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten var enig i, at der i den foreliggende situation, hvor entreprenøren og underentreprenøren var omfattet af brandforsikringen tegnet af Boligkontoret, hvorefter spørgsmålet om regres var reguleret af blandt andet forsikringsaftalelovens § 18, og hvor aftalen ikke indeholdte en regel om voldgift, ikke var grundlag for at afvise begæringen om isoleret bevisoptagelse ved de almindelige domstole.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0085 og 2019-22-0086.
Til top Sidst opdateret: 17-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk