Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sanktionsfastsættelsen ved tilsidesættelse af god advokatskik 
15-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 8. september 2016 meddelt Advokatnævnet begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. februar 2016.

En advokat var af Advokatnævnet blevet pålagt en bøde på 100.000 kr. for grov tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1, ved i en kommentar på Facebook at have angivet, at to vidner i en straffesag havde afgivet falsk forklaring i retten. Advokatnævnet henviste for så vidt angår sanktionsfastsættelsen til, at advokaten de seneste 10 år var meddelt talrige sanktioner for overtrædelse af god advokatskik.

Advokaten indbragte Advokatnævnets afgørelse for retten med en principal påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse og en subsidiær påstand om nedsættelse af bøden.

Byretten nedsatte bøden

Byretten fandt, at advokaten groft havde tilsidesat god advokatskik, og stadfæstede Advokatnævnets kendelse med den ændring, at bøden blev nedsat til 50.000 kr. 

For så vidt angår bødens størrelse udtalte byretten blandt andet, at en proportional bøde – henset til advokatens mange tidligere disciplinærstraffe og forholdets grovhed – ikke burde overstige 50.000 kr.

Landsretten nedsatte bøden yderligere

Landsretten fandt, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik, og stadfæstede byrettens dom med den ændring, at bøden blev nedsat til 20.000 kr. 

For så vidt angår bødens størrelse udtalte landsretten, at selvom advokaten havde overskredet grænserne for, hvad der kunne anses for berettiget til varetagelse af hans klients interesser, og selvom han tidligere var pålagt sanktioner af Advokatnævnet herfor, fandt landsretten under hensyn til karakteren af advokatens udtalelse, at bøden passende kunne fastsættes til 20.000 kr.

Procesbevillingsnævnets tilladelse er begrænset, således at den alene omfatter den del af landsrettens dom, der vedrører sanktionsfastsættelsen, herunder vurderingen af grovheden af tilsidesættelsen af god advokatskik.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0179.

 

Til top Sidst opdateret: 15-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk