Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sanktionsfastsættelse i en sag om unddragelse af skat og moms 
19-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. marts 2016.
 Tiltalte var indehaver af en rengøringsvirksomhed, og i perioden fra 1. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012 afgav han momstilsvaret for lavt, således at statskassen blev unddraget for ca. 400.000 kr. Ligeledes angav han sine skatteansættelser for indkomstårene 2011 og 2012 for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget i alt ca. 800.000 kr. Endelig havde han som indehaver af rengøringsvirksomheden ikke sikret, at bogføringen var i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Byretten idømte ubetinget fængsel

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag. Byretten idømte tiltalte, der tidligere ved dom fra 2005 var blevet idømt fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 275.000 kr. for overtrædelse af skattekontrolloven og momsloven, fængsel i 1 år og en tillægsbøde på 1.225.000 kr.

Ved strafudmålingen og ved beslutningen om ikke at gøre en del af straffen betinget lagde byretten blandt andet vægt på, at personen var tidligere straffet for ligeartet kriminalitet, at unddragelserne havde strakt sig over 7 kvartaler, at de personlige forhold ikke selvstændigt talte for anvendelse af betinget dom, og at den tiltalte ikke havde betalt nogen del af det unddragne beløb tilbage.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om formildelse, således at straffen gjordes helt eller delvist betinget eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten fandt under henvisning til de grunde, der var anført af byretten, ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget, og stadfæstede dommen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0162.

 

Til top Sidst opdateret: 19-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk