Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Samfundstjeneste i en sag om brandstiftelse 
08-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2015 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. september 2015
To personer var i såvel byret som landsret fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1.

Byretten idømte de tiltalte ubetinget fængsel

De tiltalte blev ved byrettens dom begge idømt ubetinget fængsel i 1 år. Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på sagens alvorlige karakter, der angik brandstiftelse efter indtrængen i en privat bolig, der udbrændte.

Landsretten gjorde straffen betinget med vilkår om blandt andet samfundstjeneste

De tiltalte ankede dommen til landsretten og nedlagde blandt andet påstand om formildelse, herunder således, at straffene blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæstede strafudmålingen for den ene tiltalte og forhøjede strafudmålingen for den anden tiltalte til fængsel i 1 år og 2 måneder.

Landsretten gjorde på baggrund af den ved lov nr. 152 af 18. februar 2015 om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.) skete udvidelse af adgangen til anvendelse af samfundstjeneste som alternativ til ubetinget fængsel den første af de tiltaltes straf på 1 års fængsel og 1 år af den anden tiltaltes straf på fængsel i 1 år og 2 måneder betinget med vilkår blandt andet om udførelse af samfundstjeneste i 200 timer inden for en længstetid på 1 år.

 Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0246.

Til top Sidst opdateret: 08-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk