Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Samfundstjeneste i en sag om besiddelse og distribution af børnepornografisk materiale 
25-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2016 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. november 2015

En tiltalt var i byretten og landsretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 1, ved at have været i besiddelse af 75 billeder og 7 filmsekvenser indeholdende børnepornografisk materiale, samt over 5 dage at have udbredt 29 filer med børnepornografisk materiale til 3 andre personer.

Byretten og landsretten idømte betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste

Den tiltalte blev ved byrettens dom idømt betinget fængsel i 60 dage med vilkår om samfundstjeneste. Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på, at med lov nr. 152 af 18. februar 2015 om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.) skete der en udvidelse af adgangen til anvendelse af samfundstjeneste som alternativ til ubetinget fængsel, og at kriminalitetens art skulle tillægges mindre betydning. Retten fandt, at hverken længden af den udmålte straf eller øvrige forhold talte imod, at straffen blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten og påstod skærpelse, således at fængselsstraffen blev gjort ubetinget.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten henviste som byretten til sigtet med lovændringen i 2015 og bemærkede, at overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 1, forud for lovændringen som udgangspunkt blev straffet med ubetinget fængsel.

Landsretten lagde vægt på, at tiltalte alene havde besiddet det børnepornografiske materiale i en kortere periode og kun havde udbredt en begrænset mængde børnepornografisk materiale i 5 dage, at tiltalte er ustraffet og er i et behandlingsforløb om sine seksuelle problemer, hvorfor landsretten fandt det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0310.

Til top Sidst opdateret: 25-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk