Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Salærfastsættelse i en lejeretlig sag 
17-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 6. september 2018 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om salærfastsættelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. maj 2018.
Advokaten repræsenterede en lejer i en sag vedrørende spørgsmål om, hvorvidt en tidsbegrænsning af en lejekontrakt var tilstrækkeligt begrundet i lejers forhold. Sagen rejste herudover spørgsmål om, hvorvidt en opsigelse af lejemålet kunne tillægges retsvirkning.

I forbindelse med boligrettens omkostningsfastsættelse bemærkede byretten, at sagen var omfattet af retsafgiftslovens § 3, stk. 3, sidste pkt., hvorefter sagens værdi for sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål fastsættes til 1 års leje. Advokatens salær blev herefter fastsat i overensstemmelse med byrettens omkostningsfastsættelse til 15.000 kr. ekskl. moms.

Advokaten kærede boligrettens salærfastsættelse med henvisning til, at salærfastsættelsen rettelig skulle tage udgangspunkt i retsafgiftslovens § 3, stk. 3, 1. og 2. pkt., hvorefter værdien af sager omfattet af lejelovgivningen opgøres ved at gange den årlige ydelse, som påstanden angår, med fem. Sagsomkostningerne skulle som følge heraf have været udregnet i et andet interval i landsretternes vejledende salærtakster, således at salærfastsættelsen i stedet skulle have været 27.562,50 kr. ekskl. moms.

Landsretten stadfæstede boligrettens afgørelse blandt andet med henvisning til, at sagen efter ordlyden af retsafgiftslovens § 3, stk. 3, og denne bestemmelses forarbejder i sin helhed kunne sidestilles med en sag om opsigelse efter lejelovgivningen, hvorfor sagens værdi skulle fastsættes til et års leje.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0246.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk