Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Salærfastsættelse i en forligt grønlandsk sag, hvor der var meddelt fri proces 
01-11-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2018 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om salær, der er truffet af Grønlands Landsret den 13. april 2018.
Advokaten var beskikket for en arbejdstager, der var meddelt fri proces til en sag mod sin tidligere arbejdsgiver om blandt andet usaglig afskedigelse. Sagen var anlagt ved Retten i Grønland med påstand om betaling af 119.865 kr.

Parterne indgik efterfølgende forlig, hvorefter den tidligere arbejdsgiver skulle betale 50.000 kr. til arbejdstageren. Parterne havde i forliget overladt det til retten at træffe afgørelse om sagsomkostninger.

Retten i Grønland lagde ved fastsættelsen af salæret til arbejdstagerens advokat til grund, at sagsgenstanden udgjorde forligsbeløbet på 50.000 kr., da dette var det eneste objektivt konstaterbare beløb i sagen. Retten tog udgangspunkt i de vejledende salærtakster, hvorefter proceduresager med en sagsgenstand på 50.000 kr. fastsættes i intervallet 10.000 – 18.000 kr., og bestemte, at advokaten skulle tilkendes 2/3 af det salær, som advokaten ville være blevet tilkendt, såfremt sagen var blevet hovedforhandlet. Da advokatens arbejde måtte formodes at have haft et vist omfang tog retten udgangspunkt i den øvre del af intervallet, nemlig 18.000 kr., og fastsatte herefter salæret til 2/3 af dette beløb svarende til 12.000 kr., der skulle afholdes af statskassen, fordi der var meddelt fri proces.

Den beskikkede advokat kærede beslutningen om salær til Grønlands Landsret, og gjorde i den forbindelse blandt andet gældende, at arbejdstageren havde haft fri proces, og at stævningsbeløbet var på 119.865, hvorfor salæret burde fastsættes med udgangspunkt i intervallet med sagsgenstand på 50.001 – 200.000 kr., hvor salæret fastlægges mellem 11.000 – 37.000 kr.

Grønlands Landsret henviste – ligesom Retten i Grønland – til, at salæret til en beskikket advokat, hvis klient har fået meddelt fri proces, fastsættes med udgangspunkt i landsretspræsidenternes vejledende salærtakster, der anvendes ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Ved fastsættelsen af salæret skulle der tillige tages hensyn til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang. Grønlands Landsret fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte Retten i Grønlands vurdering, hvorefter sagens værdi udgjorde forligsbeløbet på 50.000 kr. Grønlands Landsret fandt dog, at en skønsmæssig forhøjelse af salæret til 18.000 kr. var berettiget.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0206.
Til top Sidst opdateret: 01-11-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk