Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostningsfastsættelse i en meget omfattende hovedsag og adcitationssag 
28-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2018 meddelt et revisionsselskab og to revisorer (revisionen)  tilladelse til særskilt anke til Højesteret af Østre Landsrets omkostningsafgørelser i en dom af 7. november 2017 i en hovedsag og adcitationssag.

Sagen, der var blevet henvist til landsretten som 1. instans, vedrørte om 11 sagsøgte i deres egenskab af direktører, underdirektører, bestyrelsesmedlemmer og som ekstern revision i en bank havde handlet ansvarspådragende over for banken i en periode fra 2005 og frem til bankens økonomiske sammenbrud i 2008, og i givet fald om de sagsøgtes ansvarspådragende handlinger og undladelser havde påført banken et tab, der kunne kræves erstattet af sagsøgeren. Sagsøgeren havde under sagen nedlagt påstand om, at de sagsøgte in solidum skulle betale 1.000.000.000 kr.

Revisionen havde anlagt en adcitationssag mod en senere tiltrådt bankdirektør – der ikke var sagsøgt i hovedsagen – med påstand om friholdelse for ethvert beløb, som revisionen måtte blive dømt i hovedsagen, dog med en beløbsmæssig begrænsning.

Revisionen blev i hovedsagen frifundet sammen med de øvrige sagsøgte, og landsretten frifandt som følge heraf også den sagsøgte direktør i adcitationssagen. Sagsøgeren blev herefter i hovedsagen pålagt at betale 63 mio. kr. i sagsomkostninger vedrørende de otte sagsøgte fra bankens ledelse og 9 mio. kr. til revisionen til dækning af advokatbistand. Revisionen blev i adcitationssagen pålagt at betale 6,25 mio. kr.

Sagsøgeren ankede landsrettens dom i hovedsagen over for syv af de sagsøgte fra bankens ledelse, men ikke over for revisionen, der heller ikke ankede dommen vedrørende adcitationssagen.

Revisionen havde navnlig anført, at det er principielt at få afklaret størrelsen af et passende beløb til sagsomkostninger i en så omfattende sag, herunder om der er grundlag for en omkostningsmæssig forskelsbehandling af de enkelte grupper af sagsøgte i hovedsagen og i forhold til adcitationssagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0609 og 2017-22-0610.

Til top Sidst opdateret: 28-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk