Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse 
22-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 21. juni 2018 meddelt et firma tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. februar 2018.
I 2007 indgik et firma (skønsindstævnte) hovedentreprisekontrakt med en bygherre om opførelse af en ejendom. Efter ejendommen var færdiggjort og afleveret i 2009, købte et ægtepar (skønsrekvirenterne) ejendommen af bygherren. I 2015 reklamerede skønsrekvirenten over mangler ved ejendommen til firmaet. Firmaet bestred imidlertid at være ansvarlig for eventuelle mangler og gjorde blandt andet gældende, at ægteparret ikke kunne gøre et direkte krav gældende mod firmaet. I 2016 begærede ægteparret isoleret bevisoptagelse. Der blev i den forbindelse udarbejdet to skønserklæringer, hvoraf fremgik, at der forelå skader. Ægteparret anmodede herefter retten om at blive tilkendt sagsomkostningerne i forbindelse med den isolerede bevisoptagelse.

Byretten fandt, at firmaet skulle betale sagsomkostningerne

Efter en gennemgang af skønsrapporterne fandt byretten, at ægteparret havde sandsynliggjort, at der var mangler. Under henvisning hertil og til, at ægteparret på baggrund af skønserklæringerne havde anlagt sag mod firmaet, fandt byretten, at det ikke umiddelbart kunne udelukkes, at ægteparret havde et retligt grundlag for at gøre et krav gældende imod firmaet. Firmaet skulle derfor betale sagsomkostninger ved den isolerede bevisoptagelse, jf. retsplejelovens § 343, stk. 3.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten tiltrådte, at der ikke kunne udelukkes, at skønsrekvirenten kunne gøre et krav gældende mod firmaet og stadfæstede derfor byrettens afgørelse om sagsomkostninger.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0096.
Til top Sidst opdateret: 22-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk