Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostningerne ophævet i en sag, hvor den ene part fik fuldt medhold 
06-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. marts 2014 meddelt en indehaver af et internetdomæne tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 1. instans den 20. september 2013.
Indehaveren var af Klagenævnet for Domænenavne blevet påbudt at overføre domænenavnet til en anden, idet klagenævnet fandt, at indehaveren havde opretholdt domænenavnet med henblik på videresalg. Indehaveren indbragte sagen for Retten i Svendborg, der i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, henviste sagen til Østre Landsret. Efter indehaverens påstand skulle sagsøgte tilpligtes at anerkende, at indehaveren var retmæssig registrant af domænet. Indehaveren svarede retsafgift svarende til en sagsgenstand på 1,5 mio. kr.
Østre Landsret gav indehaveren medhold under henvisning navnlig til en vidneforklaring, ifølge hvilken indehaveren forud for sagens indbringelse for Klagenævnet for Domænenavne havde indgået aftale om udvikling af en ny udgave af hjemmesiden.
Under henvisning til, at indehaveren havde været ansvarlig for sagens opståen og forløb, idet indehaveren først i forbindelse med hovedforhandlingen var fremkommet med nærmere oplysninger om tidspunktet og baggrunden for iværksættelsen af arbejdet med at udforme en ny udgave af hjemmesiden, bestemte landsretten, at ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger til den anden part.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0590.
Til top Sidst opdateret: 06-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk