Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i sag om isoleret bevisoptagelse 
15-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 14. juni 2016 meddelt et ægtepar tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. december 2015.

Ægteparrets bolig var blevet ubeboelig på grund af vandindtrængen i huset. Den alvorlige vandindtrængen i boligen skyldtes, at grundvandsspejlet i området var steget. 

Ægteparret mente, at bopælskommunen kunne være ansvarlig for grundvandsstigningen. Ægteparret rekvirerede derfor et syn og skøn i medfør af retsplejelovens bestemmelser om isoleret bevisoptagelse. Syns- og skønstemaerne drejede sig om at afdække årsagerne til den alvorlige vandindtrængen i ægteparrets bolig.

Efter at syns- og skønsrapporten var blevet udarbejdet, besluttede ægteparret sig for ikke at stævne kommunen.

Byrettens kendelse i sagen

Byretten fandt, at syns- og skønsrapporten ikke havde afdækket forhold, som kommunen var ansvarlig for, hvorfor det var ægteparret, der skulle betale sagsomkostninger til kommunen i medfør af retsplejelovens § 343, stk. 3. Sagsomkostningerne blev fastsat til 38.400 kr. og dækkede over kommunens udgift til advokatbistand.  

Landsrettens kendelse i sagen

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse i sagen. I begrundelsen anførte landsretten, at det måtte lægges til grund, at ægteparret ikke ville lægge sag an mod kommunen, og når dette forhold blev sammenholdt med, at der ikke var fremkommet oplysninger ved de gennemførte syn og skøn, som kommunen umiddelbart synes at kunne gøres ansvarlig for, tiltrådte landsretten, at ægteparret var blevet pålagt at betale sagsomkostninger til kommunen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0671.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 8. marts 2016 ligeledes meddelte kæretilladelse til Højesteret i en sag om en beslægtet problemstilling. 

Denne sag er tillige omtalt på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.

Til top Sidst opdateret: 15-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk