Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i sag hvor en part har fremsat flere forligsforslag 
27-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2019 meddelt en virksomhed A tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 14. juni 2019.
Virksomhed A anlagde sag mod virksomhed B med påstand om, at B skulle betale 125.000 kr. til A, svarende til A’s tilgodehavende for udført konsulentarbejde i forbindelse med istandsættelse af et erhvervslejemål for B.  A havde forud for sagsanlægget fremsat et forligsforslag, hvorefter B skulle betale 50.000 kr. til A, og et forligsforslag hvorefter B skulle betale 43.750 kr. til A. Ingen af forligsforslagene blev tiltrådt af B.

Byretten frifandt virksomhed B med henvisning til, at virksomhed A ikke havde godtgjort, at aftalen mellem A og B havde et omfang som anført af A eller til den anførte pris. A blev som følge heraf pålagt at betale sagens omkostninger.

Virksomhed A ankede byrettens dom til landsretten med påstand om betaling af 125.000 kr. Virksomhed B nedlagde påstand om stadfæstelse. Tre dage forinden hovedforhandlingen i landsretten fremsatte A endnu et forligsforslag til B, hvorefter B skulle betale 25.000 kr. til A, som skulle afdrages med minimum 1.000 kr. per måned.

Forligsforlaget blev ikke tiltrådt af B, og sagen blev hovedforhandlet i landsretten, som fremkom med en begrundet tilkendegivelse om sagens udfald, hvorefter B skulle betale 50.000 kr. til A. Landsretten tilkendegav desuden, at hver part skulle bære egne omkostninger for begge instanser, dog således at B skulle betale 3.000 kr. til dækning af udgift til retsafgift af det af A vundne beløb.

Virksomhed A tiltrådte landsrettens tilkendegivelse om sagsgenstanden, men anmodede om en særskilt afgørelse om sagsomkostninger med henvisning til, at A flere gange havde tilbudt at forlige sagen på et mindre beløb end det, som landsretten havde fastsat ved tilkendegivelsen. Landsretten fastholdt omkostningsfordelingen som tilkendegivet med henvisning til, at A beløbsmæssigt alene havde fået medhold i 40 procent af sin påstand, og at begge parter havde et ansvar for det uklare aftaleforhold, der har havde ført til, at der skulle gennemføres en retssag om parternes mellemværende.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0306.
Til top Sidst opdateret: 27-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk