Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i forligt sag 
27-06-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2019 meddelt en fagforening som mandatar for et medlem tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 18. marts 2019
Fagforeningen anlagde som mandatar for et medlem (herefter medarbejderen) retssag mod dennes tidligere arbejdsgiver med påstand om, at medarbejderen havde et lønkrav samt krav på feriegodtgørelse på i alt 44.775 kr. og et krav på godtgørelse på 10.000 kr. på grund af et mangelfuldt ansættelsesbevis. Byretssagen vedrørte endvidere spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiver havde et selvstændigt krav mod medarbejderen på 4.422 kr.

Byretten fandt indledningsvist at medarbejderen ikke havde funktionærstatus. Herefter fandt byretten, at medarbejderen ikke havde et berettiget krav på løn og feriegodtgørelse, men at medarbejderen var berettiget til en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven på 5.000 kr. Byretten fandt endvidere, at arbejdsgivers selvstændige krav på 4.422 kr. mod medarbejderen var berettiget. Med henvisning til sagens udfald, hvor arbejdsgiver i det væsentlige havde fået medhold, pålagde byretten medarbejderen at betale sagens omkostninger med 25.500 kr. Medarbejderen blev tillige pålagt at afholde den af arbejdsgiver afholdte udgift til retsafgift på 500 kr.

Medarbejderen ankede dommen til landsretten for så vidt angår spørgsmålet om lønkravet og feriegodtgørelse på i alt 44.775 kr. Efter parternes procedureindlæg fremkom landsretten med en tilkendegivelse om sagens udfald. Parterne accepterede landsrettens tilkendegivelse, hvorefter arbejdsgiver skulle betale 18.900 kr. til medarbejderen, og overlod det herefter til landsretten at fastsætte sagens omkostninger.

Landsretten besluttede at ophæve sagens omkostninger for landsretten under henvisning til sagens forløb og udfald og stadfæstede herefter de af byretten fastsatte sagsomkostninger.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0157.

Til top Sidst opdateret: 27-06-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk