Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i en sag om eksklusion af to andelshavere fra en andelsboligforening 
27-08-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 26. august 2019 meddelt to tidligere andelshavere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. maj 2019.
De pågældende købte i 2010 en andelslejlighed. I 2018 besluttede andelsboligforeningen at ekskludere andelshaverne med henvisning til, at andelshaverne ikke havde beboet lejligheden og havde fremlejet den uden forudgående godkendelse fra foreningen, hvilket var i strid med foreningens vedtægter.

Byretten fandt, at eksklusionen var sket med rette, og at andelshaverne skulle betale delvise sagsomkostninger.

Andelsboligforeningen indbragte sagen for byretten, og sagens værdi blev fastsat til ca. 1,8 mio. kr., svarende til andelsboligens værdi.

Byretten fandt, at eksklusionen var sket med rette. Byretten fandt vedrørende sagsomkostningerne, at andelshaverne alene skulle betale delvise sagsomkostninger, da særlige grunde talte herfor. Sagsomkostningerne blev fastsat til 22.180 kr., der skulle dække udgiften til retsafgiften.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse om sagsomkostninger og fastsatte sagsomkostningerne med udgangspunkt i sagens værdi.

Andelsboligforeningen kærede byrettens afgørelse vedrørende sagsomkostninger med påstand om, at andelsboligforeningen skulle tilkendes fulde sagsomkostninger. De to andelshavere nedlagde påstand om ophævelse af sagens omkostninger, subsidiært stadfæstelse.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse om sagsomkostninger, således at andelshaverne skulle betale fulde sagsomkostninger til andelsboligforeningen. Landsretten fastsatte sagsomkostningerne til 114.360 kr., herunder 44.360 kr. i rets- og berammelsesafgift og 70.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand. Ved fastsættelsen tog landsretten hensyn til sagens værdi – som, uanset at provenuet fra et kommende salg ville tilfalde andelshaverne, var fastsat til andelsboligens værdi – samt sagens karakter og de begrænsede processkrifter, som andelsboligforeningen havde afgivet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0270.

Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt en andelshaver bevilling til Højesteret i en sag vedrørende en tilsvarende problemstilling. Sagen blev behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0023.
Til top Sidst opdateret: 27-08-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk