Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om vindmølleerstatning 
12-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har 9. september 2016 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. juni 2016.
Sagen drejer sig om, hvorvidt en borger har krav på (yderligere) ejendomsværditabserstatning i henhold til § 6 i lov om fremme af vedvarende energi i anledning af den opstilling af vindmøller, som en vindmølleopstiller har foretaget nær borgerens ejendom.

Taksationsmyndigheden havde – på baggrund af en besigtigelse forud for, at vindmøllerne blev opstillet – truffet afgørelse om, at værditabet på borgerens ejendom udgjorde 50.000 kr. 

Borgeren lagde efterfølgende sag an mod vindmølleopstilleren med påstand om betaling af yderligere ejendomsværditabserstatning, dvs. erstatning udover de 50.000 kr., som Taksationsmyndigheden havde tilkendt.

Under sagen for byretten blev der afholdt syn og skøn.

Skønsmanden vurderede – på baggrund af to besigtigelser fortaget efter, at vindmøllerne var blevet opstillet – at de opstillede møller medførte et ejendomsværditab på 350.000 kr.

Byretten frifandt vindmølleopstilleren

Byretten tog vindmølleopstillerens påstand om frifindelse til følge, idet byretten ikke fandt det bevist, at vindmøllerne – uagtet at det måtte lægges til grund, at skønsmanden havde haft et mere sikkert grundlag for sin vurdering end Taksationsmyndigheden – havde medført et større værditab ved ejendommen end fastsat af Taksationsmyndigheden.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Landsretten tiltrådte, at skønsmanden som udgangspunkt havde haft et mere sikkert grundlag for sin vurdering end Taksationsmyndigheden, men fandt efter en samlet vurdering, at det ikke alene ved skønsmandens erklæringer og forklaringer var godtgjort, at værditabet var større end fastsat af Taksationsmyndigheden. Herefter stadfæstede landsretten byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0453.

 

Til top Sidst opdateret: 12-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk