Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om værneting og lovvalg 
06-12-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 5. december meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. september 2019.
Personen ejede en båd, og han havde i den forbindelse tegnet et medlemskab af bådejerforening i Tyskland. Derigennem fik han båden forsikret ved et tysk forsikringsselskab. Som led i tegningen af medlemskabet i bådejerforeningen overtog foreningen 3 % af ejerskabet i båden.

Efterfølgende opstod der skader på båden, og personen ønskede at opnå forsikringsdækning herfor. Han sagsøgte herefter forsikringsselskabet ved en byret i Danmark. Byretten udskilte spørgsmålene om værneting og lovvalg til særskilt forhandling.

Byretten fandt, at denne var rette værneting

Byretten fandt, at personen måtte anses for at være forsikringstager, og at der derfor var værneting ved byretten efter domsforordningens art. 11, stk. 1, pkt. b.

Byretten fandt ligeledes, at der efter art. 5, stk. 3, jf. stk. 2, i Romkonventionen fandt dansk ret anvendelse, da bådejerforeningen reklamerede i Danmark, og da den havde fremsendt tilbud på dansk til personen.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse

Forsikringsselskabet indbragte afgørelsen for landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse. 

Landsretten fandt efter en samlet bedømmelse af sagens beviser, at det var bådejerforeningen og ikke personen, som måtte anses som forsikringstager efter domsforordningens art. 11. Landsretten fandt ligeledes, at personen ikke kunne anses som sikret eller begunstiget i forsikringspolicen.

Landsretten fandt herefter, at en værnetingsaftale i forsikringsaftalen var gældende, hvorefter der var værneting ved forsikringsselskabets forretningssted i Tyskland.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0436.
Til top Sidst opdateret: 06-12-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk