Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udvisning for voldtægt 
23-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2017 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. september 2017.
Byretten udviste

En udlænding, som var statsborger i Cambodja, blev i byretten fundet skyldig i blandt andet voldtægt af sin ekskæreste og idømt en fællesstraf (omfattende en reststraf på fængsel i 304 dage) af fængsel i 4 år.

Udlændingen, der havde boet hovedparten af sit liv i Danmark og blot 1 år i sin nationalstat, havde to mindreårige børn, der ligesom udlændingens forældre og søskende boede i Danmark. Udlændingen var to gange tidligere straffet for voldtægt af andre ekskærester, hvor han var blevet betinget udvist af Danmark. De nye forhold var begået i prøvetiden for den seneste betingede udvisning.

Udlændingen blev med stemmerne 2-1 udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig, idet rettens flertal fandt, at udvisning uanset udlændingens nære tilknytning til Danmark ikke var uproportionel, henset til den nu begåede alvorlige kriminalitet sammenholdt med den tidligere begåede og helt tilsvarende kriminalitet.

Landsretten frifandt for ubetinget udvisning

Udlændingen ankede sagen til Østre Landsret med påstand om frifindelse for udvisningspåstanden. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsrettens flertal på 4 voterende fandt uanset den grove, personfarlige kriminalitet og udlændingens forstraffe for ligeartede forhold, at udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Flertallet lagde herved navnlig vægt på, at udlændingen måtte anses for uden reel tilknytning til Cambodja og ville stå uden forudsætninger ved en tilbagevenden til hjemlandet. Flertallet lagde endvidere vægt på, at udlændingen havde to mindreårige børn i Danmark, idet flertallet dog bemærkede, at udlændingen alene havde begrænset og sporadisk kontakt til børnene.

Mindretallet på 2 voterende stemte af de grunde, som byrettens flertal havde anført, for at stadfæste byrettens afgørelse om udvisning.

Udlændingen blev herefter alene udvist betinget.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0291
Til top Sidst opdateret: 23-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk