Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udvisning af en EU-borger 
14-02-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2019 meddelt anklagemyndigheden begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. november 2018.
Tiltalte, som var statsborger i Letland, var både i byretten og landsretten idømt fængsel i 3 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved at have opbevaret en pistol, en revolver og ammunition samt overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved i en periode på ca. 6 år at have udøvet vold, der havde karakter af mishandling, mod sin daværende ægtefælle.

Tiltalte var født og opvokset i Letland, hvor han havde to voksne børn fra et tidligere forhold. Han havde opholdt sig lovligt i Danmark siden 2006. I den periode, hvor han havde været i Danmark, havde han arbejdet som smed, og han havde drevet et vikarbureau. Sammen med forurettede havde han to mindreårige børn, som var blevet tvangsfjernet.

Byretten udviste den tiltalte med indrejseforbud for bestandig

Byrettens flertal fandt, at udvisning af tiltalte ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Flertallet lagde blandt andet vægt på, at tiltalte havde bevaret sin tilknytning til Letland, og det forhold, at tiltalte havde to mindreårige børn i Danmark, kunne ikke føre til et andet resultat.

Mindretallet fandt, at udvisning med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Mindretallet lagde blandt andet vægt på, at tiltalte havde opholdt sig i Danmark i en årrække, at han havde ret til samvær med sine børn, at han tidligere havde arbejdet og drevet selvstændig virksomhed i Danmark, og at han ikke var tidligere straffet.

Landsretten ophævede byrettens bestemmelse om udvisning.

Landsretten lagde vægt på, at efter EU-opholdsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra a, må der ikke træffes afgørelse om udsendelse af en unionsborger, der har haft ophold i værtsmedlemsstaten i de forudgående 10 år, medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed som fastlagt af medlemsstaten. Landsretten fandt, at udvisning af tiltalte ikke var bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed. Landsretten ophævede derfor byrettens bestemmelse om udvisning.

Bevillingen er begrænset til at angå spørgsmålet om udvisning.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0359
Til top Sidst opdateret: 14-02-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk