Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlevering til strafforfølgning i Rumænien 
22-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2018 meddelt en rumænsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. december 2017.
En rumænsk statsborger blev ved indrejse til Danmark anholdt, da man mistænkte hans id-kort for at være falsk. I forbindelse med anholdelsen konstaterede politiet, at den rumænske statsborger var efterlyst af de rumænske myndigheder, og at der var udstedt en europæisk arrestordre på ham.

Rigspolitiet anmodede herefter de rumænske myndigheder om oplysninger om fængselsforholdene i Rumænien generelt og oplysninger om, under hvilke forhold den rumænske statsborger ville være undergivet under varetægtsfængsling og afsoning, såfremt han blev udleveret. Det rumænske justitsministerium oplyste herefter blandt andet, at den rumænske statsborger både under varetægtsfængsling og eventuel afsoning ville være garanteret mindst 3 m2 personligt rum i cellen.

På baggrund af oplysningerne fra de rumænske myndigheder besluttede Rigsadvokaten, at den rumænske statsborger skulle udleveres til Rumænien.

Udleveringsafgørelsen blev herefter indbragt for byretten, hvor den rumænske statsborger blandt andet gjorde gældende, at forholdene i de rumænske fængsler var i strid med europæisk lov.

Byretten og landsretten kendte udleveringen lovlig

Byretten fandt, at Rigsadvokatens afgørelse om udlevering var lovlig med henvisning til det i Rigsadvokatens afgørelse anførte. Byretten udtalte videre, at efter udtalelserne fra det rumænske justitsministerium om fængselsforholdene kunne det af den rumænske statsborger anførte ikke til et andet resultat.

Den rumænske statsborger kærede afgørelsen til landsretten, der stadfæstede byrettens kendelsen i henhold til de af byretten anførte grunde.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0002.
Til top Sidst opdateret: 22-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk