Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlevering til strafforfølgning i Letland 
23-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 17. maj 2018 meddelt en lettisk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. marts 2018.
En lettisk statsborger blev tilmeldt en dansk adresse, hvorved dansk politi blev opmærksom på, at den lettiske anklagemyndighed havde udstedt en europæisk arrestordre på ham.

Rigsadvokaten besluttede herefter, at den lettiske statsborger skulle udleveres til Letland.

Udleveringsafgørelsen blev indbragt for byretten, hvor den lettiske statsborger blandt andet gjorde gældende, at forholdene i de lettiske fængsler var i strid med udleveringslovens § 10 h, stk. 2.

Byretten kendte udleveringen lovlig

Byretten fandt, at Rigsadvokatens afgørelse om udlevering var lovlig med henvisning til, at det ikke på det foreliggende grundlag kunne antages, at den lettiske statsborger ville blive udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, hvis han blev udleveret til Letland. Byretten lagde ved afgørelsen vægt på oplysningerne fra Europarådets Torturkomités seneste rapport om fængselsforholdene i Letland.

Landsrettens stadfæstede byrettens kendelse med dissens

Den lettiske statsborger kærede afgørelsen til landsretten, der stadfæstede byrettens kendelse med dissens. Flertallet fandt, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der bestod en reel risiko for, at den lettiske statsborger ved udlevering til Letland ville blive udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Mindretallet fandt med henvisning til rapporten fra Europarådets Torturkomité, at forholdene i de lettiske fængsler og arrester ikke var belyst tilstrækkelig konkret til at kunne bedømme, om udleveringslovens § 10, stk. 2, var til hinder for udlevering af den lettiske statsborger. Mindretallet fandt, at sagen burde hjemvises til fornyet behandling hos Rigsadvokaten med henblik på, at der blev indhentet yderligere oplysninger fra de lettiske myndigheder.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0087.
Til top Sidst opdateret: 23-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk