Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlevering af fortrolige dokumenter i ikke anonymiseret form 
07-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2016 meddelt Finanstilsynet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. juli 2016 som 1. instans.

Kendelsen drejede sig om, hvorvidt der i en sag anlagt af Finansiel Stabilitet om et eventuelt erstatningsansvar for den tidligere ledelse og revision i en sparekasse var grundlag for at pålægge Finanstilsynet at udlevere fortroligt materiale i ikke anonymiseret form. 

Landsretten havde ved kendelse af 5. februar 2015 truffet afgørelse om edition, hvor Finanstilsynet var blevet pålagt at fremlægge en række dokumenter, herunder oplysninger omfattet af Finanstilsynets skærpede tavshedspligt i henhold til lov om finansiel virksomhed § 354, stk. 1. Landsretten tog ikke herved stilling til, om materiale, der indeholdt detaljerede økonomiske oplysninger om enkeltkunders forhold, var omfattet af editionsbegæringen. 

Efter at Finanstilsynet havde fremsendt en række dokumenter i anonymiseret form, bestemte landsretten ved kendelse af 7. juni 2016, at materialet skulle udleveres i ikke anonymiseret form, medmindre Finanstilsynet i relation til enkelte konkrete dokumenter anmodede landsretten om at bestemme, at dokumenterne skulle forblive anonymiseret. 

Finanstilsynet anmodede herefter landsretten om at bestemme, at alle de omhandlede dokumenter skulle forblive anonymiseret. Finanstilsynet henviste bl.a. til, at materialet i sin helhed indeholdt kundeoplysninger, som var undergivet tilsynets skærpede tavshedspligt, jf. lov om finansiel virksomhed § 354, stk. 1.

Landsrettens pålagde Finanstilsynet at udlevere materialet i ikke anonymiseret form

Landsretten pålagde Finanstilsynet at udlevere det tidligere udleverede materiale i sin helhed i ikke anonymiseret form, jf. retsplejelovens § 299, stk. 1, jf. § 169, stk. 2. Landsretten henviste bl.a. til, at adgangen til materialet i ikke anonymiseret form var uomgængelig nødvendig for, at sagens problemstillinger kunne belyses tilstrækkeligt. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0400.

Til top Sidst opdateret: 07-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk