Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlevering af beslaglagt bil 
24-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 21. oktober 2016 meddelt et leasingselskab (under konkurs) tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. maj 2016.
En person havde købt en bil og solgt den til leasingselskabet, som personen indgik en leasingaftale med. Leasingforholdet blev efterfølgende underkendt af SKAT, som rejste krav om betaling af registreringsafgift af bilen. Med henblik på at sikre SKATs krav på betaling, blev bilen beslaglagt af anklagemyndigheden på vegne af SKAT.

Leasingtageren betalte efterfølgende registreringsafgiften, og spørgsmålet var herefter, om bilen skulle udleveres til leasingselskabet (som på tidspunktet var gået konkurs) eller leasingtageren. 

Byretten fandt, at leasingselskabet havde sandsynliggjort sin ret til at få bilen udleveret, idet leasingselskabet var ejer af bilen, men anklagemyndigheden kærede på vegne af SKAT afgørelsen med påstand om, at kendelsen skulle omgøres herunder navnlig således, at kendelsen rettelig skulle afsiges under henvisning til toldlovens § 83, stk. 3. Landsretten hjemviste sagen til fornyet behandling ved byretten, da byretten ikke havde forholdt sig til toldlovens § 83.

Byretten bestemte, at bilen skulle udleveres til leasingselskabet

For byretten påstod anklagemyndigheden på vegne af SKAT, at byrettens oprindelige kendelse blev omgjort, således at det fremgik, at der alene kunne ske udlevering af bilen, såfremt den skyldige afgift var betalt. Hverken leasingselskabet eller leasingtageren udtalte sig til sagen.

Byretten anførte under henvisning til blandt andet toldlovens § 83, stk. 1 og stk. 3, disse bestemmelsers forarbejder, og retsplejelovens §§ 807 c og 807 d, at retten ikke skulle tage stilling til ejerforholdet, men alene spørgsmålet om besiddelse, og byretten fandt, at da registreringsafgiften var betalt, var betingelserne for udlevering af bilen tilstede, og at leasingselskabet skulle indsættes i besiddelsen af bilen.

Landsretten bestemte, at bilen skulle udleveres til leasingtageren

Leasingtageren kærede afgørelsen til landsretten med påstand om, at bilen skulle udleveres til ham, fordi han havde betalt registreringsafgiften og havde fastholdt ejerskabet over bilen.

Leasingselskabet nedlage påstand om stadfæstelse og anførte blandt andet, at bilen skulle udleveres til selskabet som den retmæssige ejer af bilen, da bilen var blevet solgt til selskabet.

Anklagemyndigheden fastholdt på vegne af SKAT sine tidligere påstande og anbringender.

Landsretten bemærkede, at den dagældende § 192 i toldloven og dermed den nuværende § 83, stk. 3, måtte forstås i overensstemmelse med Straffelovrådets betænkning nr. 355/1964, således at toldlovens regler blev bragt i overensstemmelse med de almindelige straffeprocessuelle regler. Yderligere bemærkede landsretten, at bestemmelsen efter sin nye ordlyd ikke begrænsede personkredsen til kun at omfatte den, hvor genstanden var beslaglagt og ejeren. 

Landsretten fandt, at toldlovens § 83, stk. 3, måtte fortolkes i overensstemmelse med den hidtidige praksis vedrørende bestemmelsen og i overensstemmelse med retsplejelovens § 807 d, stk. 1, således at der kun skulle tages hensyn til besiddelsen og ikke til ejerforholdet.

Da beslaglæggelsen var sket hos leasingtageren, og idet landsretten lagde til grund, at denne var i lovlig besiddelse af bilen på tidspunktet for beslaglæggelsen, bestemte landsretten, at bilen skulle udleveres til leasingtageren.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0156.

 

Til top Sidst opdateret: 24-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk