Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlejers istandsættelseskrav overfor en fraflyttet lejer af et erhvervslejemål, der blev solgt 
16-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2018 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. oktober 2017.

En bank havde lejet et erhvervslejemål i Holstebro siden 2003. Udlejer solgte ejendommen i december 2013 til overtagelse i december 2014. Lejer opsagde erhvervslejemålet i september 2014 og fraflyttede lejemålet uden at istandsætte dette.

Af erhvervslejekontrakten fremgik det blandt andet, at lejer skulle aflevere lejemålet i samme stand som modtaget, og såfremt dette ikke skete, kunne istandsættelse ske ved udlejers foranledning for lejers regning. Parterne kunne ligeledes aftale, at lejers eventuelle istandsættelsesforpligtelser blev kapitaliseret således, at lejer betalte udlejer et mellem parterne aftalt kontant beløb ved lejemålets ophør.

Det var mellem parterne ubestridt, at lejer kontraktmæssigt skulle betale for istandsættelse. Da udlejer gjorde istandsættelseskrav gældende overfor den fraflyttede lejer, afviste den fraflyttede lejer imidlertid udlejers istandsættelseskrav under henvisning til, at disse krav var bortfaldet ved salget af ejendommen. Lejer henviste til, at udlejer ikke havde lidt et avancetab ved den manglende istandsættelse i forbindelse med salget af ejendommen, idet det vurderedes ikke at have haft nogen betydning for salgsprisen, at ejendommen ikke var istandsat. Parterne var uenige om, hvem der bar bevisbyrden for, om den manglende istandsættelse af ejendommen havde haft betydning for salgsprisen.

Boligretten udskilte spørgsmålet om, hvorvidt udlejer havde lidt et avancetab ved, at lejer fraflyttede lejemålet uden at istandsætte det og uden at betale den kapitaliserede værdi af istandsættelsen, til særskilt behandling.

Boligretten frifandt lejer

Boligretten fandt, at bevisbyrden for, om udlejer havde lidt et avancetab i anledning af den manglende istandsættelse, påhvilede udlejer. Boligretten bemærkede i den forbindelse, at udlejer var nærmest til at bevise dette.

Boligretten fandt endvidere, at udlejer ikke havde bevist, at der var lidt et avancetab, idet det ikke på nogen måde var ført bevis for, at prisen for ejendommen ville have været højere, såfremt ejendommen havde været istandsat.

På den baggrund frifandt boligretten lejer for udlejers istandsættelseskrav.

Landsretten stadfæstede boligrettens dom og hjemviste sagen til fortsat behandling

Landsretten tiltrådte, at udlejer ikke havde bevist, at prisen for ejendommen ville have været højere, hvis lejemålet ved lejers fraflytning var blevet istandsat og dermed, at der var lidt et avancetab som følge af lejers manglende opfyldelse af istandsættelsespligten.

På den baggrund stadfæstede Vestre Landsret boligrettens dom og hjemviste sagen til fortsat behandling for så vidt angår sagens øvrige påstande.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0531.

 

Til top Sidst opdateret: 16-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk