Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udbetaling under en entreprenørgaranti 
12-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 2. februar 2018 meddelt en entreprenør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. oktober 2017.

En entreprenør og en underentreprenør indgik i 2012 en entrepriseaftale om udførelse af en række anlægsarbejder. I den forbindelse stillede underentreprenørens bank sædvanlig entreprenørgaranti for arbejderne i henhold til AB92. I oktober 2013 gik underentreprenøren konkurs. Entreprenøren hævede entrepriseaftalen, og der blev i den forbindelse afholdt en stadeforretning, hvor man registrerede det udførte arbejde.

Entreprisen blev videreført ved en anden underentreprenør, som også gik konkurs. Som følge heraf foretog entreprenøren garantitræk i henhold til den stillede garanti, men banken afviste at efterkomme udbetalingsanmodningen. Da banken undlod at indbringe sagen i voldgiftsregi efter AB92, indbragte entreprenøren sagen for byretten.

Byretten fandt, at banken ikke havde været berettiget til at nedskrive entreprenørgarantien på tidspunktet for stadeforretningen

For byretten vedrørte sagen, om banken havde været berettiget til at nedskrive garantisummen under entreprenørgarantien i forbindelse med stadeforretningen i oktober 2013. Byretten fandt konkret, at stadeforretningen ikke måtte anses som en afleveringsforretning, og at banken derfor ikke havde været berettiget til at nedskrive garantisummen.

Byretten fandt endvidere, at spørgsmålet om nedskrivning af garantisummen vedrørte et spørgsmål om udbetaling under garantien, og at byretten derfor var rette værneting for tvisten.

Landsretten ændrede delvist byrettens dom

Banken ankede dommen til Østre Landsret, der frifandt banken med henvisning til, at banken havde været berettiget til at nedskrive garantisummen i forbindelse med stadeforretningen, der havde virkning som en afleveringsforretning i relation til entreprenørgarantiens bestemmelser om nedskrivning. Landsretten lagde navnlig vægt på, at det på baggrund af tilbudslisten for entreprisen var muligt at fastslå, hvilke arbejder der var udført, ligesom der kunne fastslås et restbeløb til færdiggørelse af projektet.

I forhold til spørgsmålet om værneting, fandt landsretten på baggrund af garantiteksten, at landsretten var rette værneting for pådømmelse af spørgsmålet om berettigelsen af den foretagne nedskrivning. Dette resultat var byretten ligeledes kommet frem til.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0589.

 

Til top Sidst opdateret: 12-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk