Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udbetaling af et deponeret beløb 
23-08-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 22. august 2017 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. maj 2017.

Selskabet indgik i begyndelsen af 2011 en aftale med to privatpersoner om salg af en bådplads i en lystbådehavn. Etableringen af lystbådehavnen var på daværende tidspunkt stadig på projektstadiet, idet de fornødne myndighedstilladelser endnu ikke forelå. I forbindelse med aftaleindgåelsen indbetalte de to privatpersoner et beløb til en konto i selskabets pengeinstitut. Kontoen var oprettet som en deponeringskonto i selskabets navn med henblik på frigivelse til selskabet, når bådpladsen var overdraget til privatpersonerne. Personerne gik efterfølgende konkurs.

Da selskabet i 2015 endnu ikke havde formået at indhente de fornødne myndighedstilladelser, og etableringen af lystbådehavnen derfor ikke var påbegyndt, hævede kurator i konkursboerne efter de to privatpersoner aftalen om køb af bådpladsen. 

Kurator krævede samtidig det deponerede beløb udbetalt, idet kurator anførte, at der var tale om en sikkerhedsstillelse, hvorfor konkursboerne stadig havde ejendomsretten til det indbetalte beløb. Selskabet afviste, at beløbet kunne udbetales til kurator, idet selskabet anså det indbetalte beløb for en delvis betaling af købesummen.

Byretten og landsretten gav konkursboerne medhold 

Konkursboerne indbragte sagen for byretten, der indledningsvist konstaterede, at den indbetaling på deponeringskontoen, som privatpersonerne havde foretaget i begyndelsen af 2011, måtte anses for en sikkerhedsstillelse og ikke en delvis betaling af købesummen.

Byretten fandt herefter, at det deponerede beløb måtte tilhøre konkursboerne efter de to privatpersoner, indtil betingelserne for frigivelse til anden side måtte være opfyldt, hvorfor konkursboernes krav på udbetaling af det deponerede beløb ikke var forældet efter forældelsesloven.

Da konkursboerne tillige havde været berettiget til at ophæve aftalen om køb af bådpladserne i 2015, gav byretten konkursboet medhold.

Selskabet ankede dommen til landsretten, som af de af byretten anførte grunde tiltrådte, at konkursboerne havde krav på udbetaling af det deponerede beløb, og stadfæstede byrettens dom. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0317 

Til top Sidst opdateret: 23-08-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk