Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om tvangsadoption 
29-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 28. juni 2018 meddelt to biologiske forældre tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. maj 2018, hvor en pige på 1,5 år blev bortadopteret uden forældrenes samtykke.
Pigen blev kort efter fødslen anbragt i en plejefamilie uden samtykke fra de biologiske forældre.

På et møde i Børn- og Ungeudvalget blev det besluttet at indstille til Ankestyrelsen at meddele tilladelse til tvangsadoptionen af pigen. Ankestyrelsen besluttede at meddele tilladelse til, at pigen skulle bortadopteres uden samtykke fra de biologiske forældre, hvorfor Statsforvaltningen traf afgørelse om bortadoption af pigen, jf. adoptionslovens § 9, stk. 3, jf. stk. 2. Statsforvaltningens afgørelse blev af de biologiske forældre indbragt for byretten.

Byretten stadfæstede Statsforvaltningens afgørelse

Byretten stadfæstede Statsforvaltningens afgørelse med henvisning til, at betingelserne i adoptionslovens § 9, stk. 3, jf. stk. 2, var opfyldt. Byretten bemærkede, at bortadoptionen ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, når der henses til de retssikkerhedsgarantier, som var opfyldt ved sagsbehandlingen, og når henses til, at hovedformålet med Menneskerettighedskonventionen og Børnekonventionen er, at der skal handles til barnets bedste.

Sagen blev anket til landsretten af pigens biologiske mor.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse blandt andet med henvisning til, at de biologiske forældre hverken hver for sig eller sammen har de fornødne forældrekompetencer, og at de sammen ikke har udsigt til at opnå disse, hvorfor landsretten fandt, at bortadoptionen af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i pigens opvækst ville være det bedste for pigen. Landsretten fandt afslutningsvist, at bortadoptionen under disse omstændigheder ikke udgjorde en krænkelse af art. 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller af art. 9, stk. 1 i FN Konventionen om Barnets Rettigheder. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at bortadoptionen af pigen ikke nødvendigvis afskar de biologiske forældre fra fremadrettet at have kontakt til pigen, jf. forældreansvarslovens § 20 a.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr.2018-22-0225 og 2018-22-0247.

Procesbevillingsnævnet har tidligere den 3. maj 2018 meddelt to biologiske forældre anketilladelse i en lignende sag om tvangsadoption efter adoptionslovens § 9, stk. 4, jf. stk. 2, j.nr. 2018-22-0062.
Til top Sidst opdateret: 29-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk