Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om tilbagelevering af børn, der er ulovligt tilbageholdt i Danmark, til faderen i USA, jf. børnebortførelseslovens §§ 10 og 11. 
13-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2012 meddelt en moder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. februar 2012. Moderen og faderen havde under deres ægteskab i USA fået 3 børn. Moderen rejste i maj 2010 på ferie i Danmark med børnene, der på daværende tidspunkt var henholdsvis 6 år, 3 år og 3 måneder. Faderen meddelte under ferien, at han ville skilles og udfærdigede kort tid herefter en erklæring om, at børnene kunne bo hos deres moder i Danmark. Moderen indbragte herefter forældremyndighedssagen for statsforvaltningen i Danmark, og faderen indbragte kort tid herefter sagen for retten i Arizona, der traf afgørelse i sagen om, at børnene skulle bo hos deres fader og straks skulle udleveres til ham i USA. Fogedretten blev på baggrund af den amerikanske dom anmodet om bistand med udlevering af børnene til faderen i USA. Sagen var på dette tidspunkt tillige indbragt for domstolene i Danmark, men udsat efter børnebortførelseslovens § 19, stk. 1. Ved fogedrettens kendelse blev faderens anmodning om udlevering nægtet fremme. Fogedretten udtalte, at uanset om det blev lagt til grund, at den amerikanske dom havde retskraft eller ej i Danmark, fandtes der at være alvorlig risiko for, at udlevering ville være til skade for børnenes sjælelige og legemlige sundhed eller på anden måde sætte dem i en situation, som de ikke burde tåle, jf. børnebeskyttelseslovens § 11, nr. 2. Faderen kærede kendelsen til landsretten, der ikke fandt grundlag for at antage, at faderen ved sin erklæring havde accepteret, at børnene varigt fik bopæl i Danmark. Landsretten ændrede herefter på baggrund af den amerikanske dom fogedrettens afgørelse således, at de 2 ældste børn skulle udleveres til faderen i USA, idet der ikke fandtes at være grundlag for at nægte tilbagegivelse efter børnebortførelseslovens § 11, nr. 2, mens tilbagegivelse af det yngste barn blev nægtet, idet udlevering fandtes at være til skade for barnets sjælelige og legemlige sundhed eller på anden måde sætte det i en situation, som det ikke burde tåle.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-23-0014.
Til top Sidst opdateret: 13-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk