Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om succession i et krav om erstatning for en nu afdød persons varetægtsfængsling. 
21-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. januar 2010 meddelt et dødsbo tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 5. november 2009 i en sag om succession i et krav om erstatning for varetægtsfængsling af en nu afdød person.

Personen var den 10. oktober 2007 blevet anholdt og fremstillet i grundlovsforhør sigtet for overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1 og 2, ved at have sat ild på sin personbil med forsæt til at besvige det forsikringsselskab, hvori bilen var forsikret. Personen sad herefter varetægtsfængslet i surrogat indtil den 3. december 2007. Personen afgik dog ved døden, inden den efterfølgende straffesag var afgjort ved domstolene. Politidirektøren opgav derfor videre påtale i sagen. Dødsboet fremsatte herefter på vegne af personen krav om erstatning for varetægtsfængslingen. Dette krav blev afvist af statsadvokaten, Rigsadvokaten og siden byretten med den begrundelse, at kravet om erstatning for varetægtsfængslingen ikke var fremsat af personen inden dødsfaldet, jf. retsplejelovens § 1018 g. Sagen blev herefter indbragt for Østre Landsret, som stadfæstede byrettens dom. 3 dommere herunder retsformanden voterede for at stadfæste byrettens afgørelse under henvisning navnlig til, at der i forbindelse med ophævelsen af erstatningsansvarslovens § 18, stk. 2, ikke var gennemført nogen ændring af retsplejelovens § 1018 g. 3 dommere voterede for at hjemvise sagen til fornyet behandling, fordi forarbejderne til retsplejelovens § 1018 g henviste til en retstilstand, som siden var blevet ændret, og der derfor var skabt tvivl om fortolkningen af retsplejelovens § 1018 g.

Sagen blev i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2009-25-0154.
Til top Sidst opdateret: 21-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk