Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om strafudmåling i forbindelse med drabsforsøg og våbenbesiddelse. 
18-12-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 15. december 2017 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. september 2017.
Den pågældende var tiltalt for drabsforsøg ved på kort afstand at have afgivet et skud med en pistol mod en mand, som han ramte i tindingen. Han var herudover tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 3, ved at have været i besiddelse af pistolen, og for trusler. Efter det passerede flygtede den tiltalte til Sverige og tog pistol og ammunition med.

Byretten idømte den tiltalte 7 års fængsel

Byretten fandt, at ansøger havde gjort sig skyldig i tiltalen, og idømte som følge heraf den tiltalte 7 års fængsel, hvorved byretten bemærkede, at straffen var fastsat med henvisning til sædvanlig udmålingspraksis, da det var lagt til grund, at der hverken forelå formildende eller skærpende omstændigheder. Straffen blev blandt andet fastsat med henvisning til både straffelovens § 237, jf. § 21, og § 192 a, stk. 3.

Den tiltalte ankede byrettens dom til Østre Landsret med påstand om frifindelse og formildelse.

Landsretten stadfæstede byrettens strafudmåling

Landsretten fastsatte ligeledes straffen til fængsel i 7 år. Ved straffastsættelsen blev der lagt vægt på, at straffen for drabsforsøg efter sædvanlig praksis er fængsel i 6 år i tilfælde, hvor der ikke foreligger særlige omstændigheder, som kan bevirke nedsættelse eller forhøjelse af straffen, ligesom det blev bemærket, at den tiltalte udover drabsforsøget tillige var fundet skyldig i besiddelse af et skydevåben med tilhørende ammunition samt trusler.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0262.
Til top Sidst opdateret: 18-12-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk