Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om strafudmåling i forbindelse med blandt andet vold, manddrab og våben-besiddelse. 
15-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2018 meddelt en tiltalt mand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. august 2017.
Den pågældende var tiltalt for blandt andet drab, jf. straffelovens § 237, subsidiær vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter jf. § 245, jf. § 246, ved at have affyret skud fra en maskinpistol mod en mand, som efterfølgende afgik ved døden. Han var ligeledes tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 3, ved at have været i besiddelse af maskinpistolen.

Han var herudover tiltalt for blandt andet grov vold, jf. straffelovens § 245, samt besiddelse af et halv- eller fuldautomatisk skydevåben, jf. straffelovens § 192 a, stk. 3, ved i forening og efter forudgående aftale med én eller flere uidentificerede gerningspersoner at have overfaldet en mand samt affyret flere skud mod ham, hvoraf flere skud ramte ham i benene og på kroppen.

Byretten idømte den tiltalte 14 års fængsel

Byretten fandt, at ansøger havde gjort sig skyldig i tiltalen, og idømte som følge heraf tiltalte 14 års fængsel (dissens). Straffen blev blandt andet fastsat med henvisning til både straffelovens § 237 og § 192 a, stk. 1, nr. 1 og stk. 3.

Landsretten forhøjede straffen til 15 års fængsel

Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at straffen blev forhøjet til fængsel i 15 år (dissens). Ved fastsættelsen af straffen lagde flertallet navnlig vægt på, at der var tale om to selvstændige episoder med alvorlig personfarlig kriminalitet, ligesom der ved de to forhold vedrørende vold og drab var anvendt farlige skydevåben, som var transporteret til gerningsstedet. Der blev endvidere lagt vægt på, at forholdene blev begået i et kriminelt miljø, at det ene forhold var begået i foreningen med en anden person, samt at der have været flere personer involveret i begge hændelsesforløb.

Sagen er behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2017-25-0244.

Procesbevillingsnævnet har tidligere den 15. december 2017 meddelt en tiltalt anketilladelse i en lignende sag vedrørende strafudmåling i forbindelse med drabsforsøg og våbenbesiddelse, j.nr. 2017-25-0262.

Til top Sidst opdateret: 15-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk