Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om salær til rådgivningsselskab i forbindelse med salg af en ejendom til en andelsbolig-forening. 
20-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts 2018 meddelt et rådgivningsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. november 2017.

De daværende ejere af et lejlighedskompleks solgte ved en betinget købsaftale ejendommen til et investeringsselskab. Investeringsselskabet blev ved handlen rådgivet af en rådgivningsvirksomhed, der bistod med forhandling og formidling af overdragelsen, ligesom de foretog due dilligence. Af købsaftalen fremgik det, at køber skulle betale salæret til rådgivningsvirksomheden på 1 million kr. Købsaftalen var betinget af gennemførslen af en tilbudsrunde efter lejelovens regler om tilbudspligt, jf. lejelovens § 103.

De daværende lejere dannede herefter en andelsboligforening og accepterede tilbuddet om at købe ejendommen efter reglerne i lejelovens kap. XVI.

Rådgivningsvirksomheden fremsendte herefter en faktura på 1 million kr. til andelsboligforeningen, som foreningen undlod at betale, da de ikke anså sig for forpligtede hertil.

Byretten dømte andelsboligforeningen til at betale salær til rådgivningsselskabet

Rådgivningsselskabet anlagde herefter sag mod andelsboligforeningen, og byretten fandt, at andelsboligforeningen havde accepteret vilkårene i købsaftalen, og således også vilkåret om at betale salær til rådgivningsvirksomheden. Byretten lagde ved afgørelsen vægt på, at lejerne ikke havde taget forbehold for vilkåret, og at der ikke efter ordlyden i lejelovens § 103 eller forarbejderne hertil var grundlag for at fastslå, at vilkåret var i strid med indholdet eller formålet med bestemmelsen.

Landsretten ændrede byrettens dom og frifandt andelsboligforeningen

Andelsboligforeningen ankede dommen til landsretten, der frifandt andelsboligforeningen. Landsretten fandt, at vilkåret om betaling af salær til rådgivningsselskabet ikke udgjorde et vilkår, som ejerne kunne opnå ved salg til anden side. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at den rapport, som rådgivningsvirksomheden havde udarbejdet, og som blandt andet indeholdt en juridisk og teknisk gennemgang af ejendommens forhold, ikke blev stillet til rådighed for andelsboligforeningen, som havde antaget egen rådgiver.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0632.


 

Til top Sidst opdateret: 20-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk