Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om pension for civilarbejdere i forsvaret 
26-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 20. september 2018 meddelt en fagforening som mandatar for to tidligere civilarbejdere i forsvaret tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. februar 2018.
Forsvaret havde i en periode på ca. 30 år fra indsættelsen af en tekstanmærkning på finansloven frem til vedtagelsen af forsvarsforliget for 2013-2017 den 30. november 2012 uden undtagelse tildelt alle civilarbejdere, der opfyldte betingelserne herfor i en tekstanmærkning på finansloven samt dertilhørende kundgørelse, yderligere op til 10 pensionsår. Det fremgår af forsvarsforliget, at der skulle gennemføres tilpasninger af løn- og ansættelsesforhold til den generelle statslige praksis, og at tekstanmærkningen om tildeling af særligt gode pensionsforhold ved afskedigelser mv. til en afgrænset gruppe af civile ansatte ikke skulle videreføres. Kundgørelsen blev ved et cirkulære herom ophævet per 1. januar 2014.

De to civilarbejdere blev begge ansat i forsvaret i ultimo 1980 med aflønning i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK. Som følge af forsvarsforliget blev de to civilarbejdere i 2013 afskediget med 6 måneders varsel. Ingen af dem blev tillagt yderligere pensionsår, selvom civilarbejderne opfyldte betingelserne herfor i henhold til ovennævnte tekstanmærkning og kundgørelse.

Spørgsmålet var herefter, om de to tidligere civilarbejdere havde ret til at få tillagt yderligere pensionsår, enten som følge af tekstanmærkningen til finansloven eller som følge af en arbejdsretlig kutyme.

Der blev afskediget adskillige andre civilarbejdere i forsvaret som følge af forsvarsforliget af 30. november 2012, men heller ingen af dem blev tillagt yderligere pensionsår. Omkring 120 sager vedrørende afskedigelsen af andre civilarbejdere i forsvaret som følge af forsvarsforliget er sat i bero på udfaldet af nærværende sag.

Byretten dømte Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Byretten gav de to civilarbejdere medhold i, at de var berettiget til at få tillagt yderligere pensionsår. Retten lagde vægt på, at der var skabt et retskrav, og at dette retskrav først blev ophævet den 31. december 2013 ved ophævelsen af kundgørelsen – det vil sig efter afskedigelsen af civilarbejderne.

Landsretten frifandt Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse ankede dommen til landsretten, der frifandt Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at tekstanmærkningen ikke pålagde forsvarsministeren at give det civile personale, der var ansat i forsvaret, adgang til under nærmere angivne betingelser at erhverve yderligere pensionsår i forbindelse med afsked som følge af forsvarsforlig/-aftaler eller lignende, men blot gav ministeren mulighed herfor. Landsretten lagde desuden vægt på, at den langvarige praksis vedrørende tildeling af yderligere pensionsår blev ændret ved en generel praksisændring foranlediget af forsvarsforliget, og denne praksis ikke havde medført en ret i medfør af sædvane eller kutyme for civile ansatte til inden for tekstanmærkningens rammer at erhverve yderligere pensionsår uanset, hvilken politisk aftale eller hvilket forlig mv., afskedigelsen var foranlediget af.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0117.
Til top Sidst opdateret: 26-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk