Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af ligebehandlingsloven og anvendelse af bevisbyrdereglen i § 16 a. 
22-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2011 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. maj 2011. Arbejdstager, der var ansat som udlejningskoordinator, blev afskediget med henvisning til svigtende ordretilgang og nedgang i omsætning med heraf følgende nødvendig personalereduktion. Arbejdstager havde gennem en anden arbejdstager i virksomheden fået oplyst, at hun reelt var blevet afskediget, fordi hun som mor til to var mindre fleksibel med hensyn til arbejdstiden, hvilket arbejdsgiver til dels bekræftede i efterfølgende mailkorrespondance med arbejdstager. Byretten fandt, at afskedigelsen var sket i strid med ligebehandlingslovens § 1, stk. 2, og at arbejdsgiveren skulle betale godtgørelse til arbejdstager. Landsretten fandt derimod, at arbejdstager ikke havde godtgjort, at hun havde været udsat for forskelsbehandling i strid med ligebehandlingslovens § 4, jf. § 1, hvorfor arbejdsgiveren blev frifundet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0247.
Til top Sidst opdateret: 22-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk