Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af de internationale søvejsregler 
03-01-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. september 2016.

Den tiltalte sejlede i januar 2014 med sin fiskerkutter ind i en såkaldt ”skillezone” på Nordsøen, hvor han ved hjælp af sonar søgte efter fisk.

Anklagemyndigheden rejste efterfølgende tiltale mod den tiltalte for overtrædelse af Regel 10, litra e, i de internationale søvejsregler, hvoraf det fremgår, at skibe som udgangspunkt ikke må sejle ind i en skillezone, da det var anklagemyndighedens opfattelse, at undtagelsen i Regel 10, litra e, nr. ii, om, at indsejling i en skillezone kunne finde sted i tilfælde af, at indsejlingen skete ”for at drive fiskeri”, ikke fandt anvendelse i den foreliggende situation. Anklagemyndigheden henviste herved til, at undtagelsen skulle fortolkes i overensstemmelse med definitionen i Regel 3, litra d, i de internationale søvejsregler, hvoraf det fremgår, at der ved ”skib, der er i færd med at fiske” skal forstås skibe, hvis manøvreevne er begrænset.

Byretten dømte den tiltalte med dissens

Under sagen for byretten blev retten tiltrådt af to søkyndige medlemmer, og byretten dømte med dissens tiltalte.

Flertallet henviste til, at den tiltalte på gerningstidspunktet ikke havde haft sine fiskeredskaber i vandet, hvorfor manøvreevnen for tiltaltes skib ikke havde været begrænset, jf. Regel 3, litra d, og som følge heraf fandt undtagelsen i Regel 10, litra e, nr. ii, ikke anvendelse, mens mindretallet fandt, at det at søge efter fisk med sonar måtte falde ind under ”for at drive fiskeri”, hvorfor undtagelsen i Regel 10, litra e, nr. ii, fandt anvendelse, og ville frifinde.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Landsretten, der ligeledes blev tiltrådt af søkyndige medlemmer, var enig med byrettens flertal i, at afsøgning uden nedsat manøvreevne ikke er tilladt i skillezonen, selvom dette sker med henblik på fiskeri. 

Landsrettens stadfæstede derfor byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0310.

 

Til top Sidst opdateret: 03-01-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk