Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overlevering af materiale i en straffesag til udenlandske advokater 
23-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 22. februar 2018 meddelt to udlændinge tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. december 2017.
De to udlændinge er ægtefæller. Manden er sigtet i en meget omfattende straffesag om bedrageri. Ægteparret er bosat i London. De har i Danmark en beskikket forsvarer. Derudover har de en engelsk og en tysk advokat.

Til brug for en kæresag om beslaglæggelse af en række aktiver tilhørende ægteparret anmodede den beskikkede forsvarer anklagemyndigheden om samtykke til at overlevere dele af sagens materiale til ægteparret og til den tyske og den engelske advokat. Dette afviste anklagemyndigheden. Sagen blev herefter indbragt for byretten.

Byretten og landsretten imødekom ikke begæringen om udlevering af akter

Byretten lagde til grund, at begæringen omhandlede akter, som ikke havde været fremlagt i et offentligt retsmøde, at de akter tillige indeholde oplysninger om øvrige sigtede og mistænkte og om den efterforskning, som politiet havde foretaget og forsat foretog, og at sagen var af ekstraordinær karakter hvad angår beløbsstørrelse og kompleksitet.

Retten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte anklagemyndighedens vurdering, hvorefter det ikke var ubetænkeligt at videregive materialet, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3. Retten fandt samtidig, at de udenlandske advokater ikke selvstændigt var omfattet af retsplejelovens regler om aktindsigt.

Byretten bestemte derfor, at begæringen om udlevering af materialet ikke blev taget til følge.

Den beskikkede forsvarer kærede byrettens kendelse til landsretten. Den beskikkede forsvarer påstod principalt, at materialet måtte udleveres til ægteparret og deres to advokater, subsidiært at materiale måtte udleveres til de to advokater. Anklagemyndigheden påstod stadfæstelse.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. Landsretten tiltrådte, at der af de grunde, der var anført af byretten, ikke var grundlag for at tilsidesætte anklagemyndighedens vurdering, hvorefter det ikke var ubetænkeligt at overlevere materialet, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3. Landsretten fandt samtidig, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 6, stk. 1 og stk. 3, ikke kunne føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0388.
Til top Sidst opdateret: 23-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk