Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om opretholdelse af foranstaltning idømt i 1998 
12-06-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 29. maj 2009 meddelt P tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 26. februar 2009.

P var ved dom af 22. december 1998 fundet skyldig i forsøg på røveri og overtrædelse af våbenloven. Retten fandt, at ansøger var omfattet af straffelovens § 16, og ansøger blev i medfør af straffelovens § 68 dømt til psykiatrisk behandling i hospital for sindslidende med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at der af Kriminalforsorgen i forbindelse med overlægen kunne træffes bestemmelse om genindlæggelse. P anmodede i 2008 om ophævelse af foranstaltningen. På det tidspunkt bestod den tvungne behandling i, at P hver 14. dag fik injiceret medicin som depot. P var således udskrevet. Til brug for behandlingen af sagen afgav Retslægerådet en udtalelse, hvoraf bl.a. fremgik, at da P fortsat var præget af symptomer på sin sindslidelse og havde brug for psykiatrisk behandling, kunne Retslægerådet ikke anbefale ophævelse af den idømte foranstaltning. Ved landsrettens kendelse af 26. februar 2009 blev foranstaltningen opretholdt. Landsretten udtalte bl.a., at faren for fornyet kriminalitet efter de foreliggende oplysninger måtte antages at være så nærliggende, at P’s påstand om ophævelse af foranstaltningen ikke burde tages til følge. Henset til karakteren af den begåede lovovertrædelse og oplysningerne om P’s nuværende forhold fandt landsretten, at betragtninger om forholdsmæssighed mellem lovovertrædelsens alvor og særforanstaltningens tidslige udtrækning ikke kunne føre til et andet resultat.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0354.

Til top Sidst opdateret: 12-06-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk