Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om opretholdelse af bestemmelse om udvisning og indrejseforbud i en tidligere afsagt dom for udlænding på tålt ophold i Danmark 
23-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. juni 2011 meddelt en udlænding på tålt ophold i Danmark tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. februar 2011.
Udlændingen var tidligere ved en dom i 2006 blevet idømt fængsel i 2 år og udvist med indrejseforbud i 10 år for forsøg på røveri, jf. straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, jf. § 21. Flygtningenævnet traf efterfølgende afgørelse om, at udlændingelovens § 31 var til hinder for udsendelse af udlændingen fra Danmark. Flygtningenævnet fandt dog samtidig, at udlændingen ikke på ny kunne få opholdstilladelse i Danmark. Udlændingen fik efter sin prøveløsladelse til tålt ophold et barn med sin ex-hustru, der er dansk statsborger. Udlændingen anmodede herefter om en ny prøvelse af udvisningen. Rigspolitiet oplyste under sagen, at udsendelsen af udlændingen var sat i bero, men ikke opgivet. Byretten bemærkede indledningsvis, at retten kunne tage stilling til sagen uanset, at udsendelse måtte antages ikke at kunne ske foreløbig, jf. udlændingelovens § 50.  Byretten traf herefter afgørelse om ikke tage udlændingens begæring om ophævelse af udvisningen og indrejseforbuddet til følge. Denne afgørelse blev stadfæstet af Østre Landsret. I ansøgningen til Procesbevillingsnævnet gjorde udlændingen bl.a. gældende, at EU-Domstolens dom af 8. marts 2011 i sag C-34/09, ”Ruiz Zambrano mod Office National de l`emploi” (Zambrano-dommen) hindrer en opretholdelse af hans udvisning fra Danmark grundet bl.a. hans familiemæssige forhold.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2011-25-0058.
Til top Sidst opdateret: 23-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk