Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om opkrævning af rente efter varmeforsyningsloven. 
19-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 12. januar 2018 meddelt 6 forbrugere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. september 2017.
I juli 2015 fusionerede tre fjernvarmeværker, A, B og C, hvoraf A blev det fortsættende selskab, mens de to øvrige selskaber blev opløst. Det fremgik af fusionsaftalen, at forbrugerne i fjernvarmeværks C’s område selv skulle betale den nødvendige investering (”gældsudligningsbeløbet”).

A tilbød herefter forbrugerne, at de enten kunne betale et engangsbeløb eller få lavet en afdragsordning med en rente på 7 % p.a. Afdragsordningen ville blive udformet som et gældsbrev med personlig hæftelse.

Efter en tilkendegivelse fra Energitilsynet, hvorefter A ikke opfyldte kravene til prisdifferentiering og prisharmonisering, tilbød A, at forbrugerne i stedet kunne vælge at betale beløbet som et tillæg til den faste afgift med en årlig rente på 7 %.

Byretten fandt, at de indgåede aftaler om valg af betalingsform ikke var ugyldige

Forbrugerne indbragte sagen for i Holstebro. For byretten vedrørte sagerne alene, hvorvidt forbrugerne havde krav på tilbagebetaling af gældsudligningsbidraget, herunder om de indgåede aftaler om betaling af gældsudligningsbidrag var ugyldige. Byretten fandt i alle fire sager, at de indgåede aftaler om forbrugernes valg af betalingsform og efterfølgende betaling af ydelser eller engangsbeløb ikke kunne tilsidesættes som aftaleretligt ugyldige.

Landsrettens stadfæstede byrettens domme

Forbrugerne ankede dommene til Vestre Landsret, hvor fem af forbrugerne desuden nedlagde påstand om, at A ikke var berettiget til at beregne sig renter for den periode, som gældsudligningsbeløbet blev opkrævet. Landsretten stadfæstede byrettens dom med henvisning til, at det af korrespondancen mellem Energitilsynet og varmeværkets daværende advokat, foranlediget af A’s uberettigede krav om udstedelse af gældsbreve, fremgik, at der ikke opkræves løbende renter, men at det ikke var anført, at gældsudligningsbeløbet ikke blev forrentet. Landsretten fandt det herefter godtgjort, at Energitilsynet havde været bekendt med dette vilkår og ikke havde foretaget sig yderligere i den anledning, hvorfor A havde været berettiget til at beregne en forrentning af gældsudligningsbeløbet med 7 % over afdragsperioden.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0524, j.nr. 2017-22-0525, j.nr. 2017-22-0526 og j.nr. 2017-22-0527.
Til top Sidst opdateret: 19-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk