Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om ophævelse af et lejemål, hvor betalingspåkravet var sendt med anbefalet brev, og ophævelsesskrivelsen var sendt via mail 
10-12-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2018 meddelt lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. oktober 2018.
Udlejer og lejers daværende kæreste indgik i 2013 en aftale om leje af en lejlighed. Lejers kæreste fraflyttede efterfølgende lejemålet, hvorefter lejer boede der alene.

Den 10. april 2018 fremsendte udlejer en påkravsskrivelse vedrørende manglende betaling af husleje for april. Brevet blev sendt anbefalet samt via mail til lejer og lejers advokat.

Ved brev af 26. april 2018 ophævede udlejer lejemålet blandt andet med henvisning til, at lejer ikke havde betalt den manglende husleje. Brevet blev sendt til lejers mail og med almindelig post. Grundet helligdage modtog lejer først brevet med posten den 1. maj 2018.

Den 26. april 2018 betalte lejer huslejerestancen.

Fogedretten nægtede at fremme sagen

Fogedretten nægtede at fremme sagen med henvisning til, at det ikke fremgik af Post Nords meddelelsesblanket, hvorvidt denne var lagt i lejers postkasse den 11. eller 12. april 2018, hvorfor det ikke var godtgjort at påkravet var kommet frem til lejer før den 12. april 2018. Fogedretten fandt herefter, at ophævelsen var sket i strid med lejelovens § 93, stk. 2, da ophævelsen var sket inden udløbet af påkravsfristen.

Landsretten ændrede fogedrettens afgørelse, således at fogedsagen skulle fremmes til udsættelse af lejer

Landsretten fandt, at fogedsagen skulle fremmes til udsættelse af lejer under henvisning til, at meddelelsen om det anbefalede brev måtte anses for at være kommet frem den 11. april 2018, da landsretten efter de foreliggende oplysninger lagde til grund, at meddelelse om det anbefalede brev var lagt i lejers postkasse den 11. april 2018.

Landsretten fandt videre, at udlejers meddelelse om ophævelse kunne fremsendes via mail, jf. lejelovens § 93, hvorfor meddelelsen om ophævelse måtte anses for at være kommet frem den 26. april 2018. Landsretten henviste til, at lejelovens § 93 ikke efter sin ordlyd fastsatte formkrav til udlejers meddelelse om ophævelse, og at sådanne meddelelser ikke fremgår af opregningen i forarbejderne til lejelovens § 4, stk. 3, jf. Folketingstidende 2002-03, tillæg A, lovforslag nr. L 139, s. 3407.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0505.
Til top Sidst opdateret: 10-12-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk