Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om omstødelse af virksomhedspant 
28-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2016 meddelt en bank tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. december 2015

Et konkursbo anlagde omstødelsessag mod en bank, til hvilken det nu fallerede selskab havde stillet virksomhedspant. Påstanden var, at sikkerhedsstillelsen skulle omstødes efter generalklausulen i konkurslovens § 74, som forudsætter ond tro hos den begunstigede. Konkursboet påberåbte sig blandt andet, at det relevante tidspunkt for vurderingen efter denne bestemmelse er tidspunktet for foretagelsen af den relevante sikringsakt. 

Banken påberåbte sig Højesterets dom UfR 2013.429 H til støtte for, at det relevante tidspunkt for vurderingen i stedet var stiftelsestidspunktet for pantet, som lå knap 2 måneder tidligere. 

Byretten frifandt konkursboet

Byretten tog konkursboets påstand over for banken om betaling af 4.945.481,45 kr. til følge, idet byretten fandt, at betingelserne for omstødelse i konkurslovens § 74 var opfyldt. Byretten lagde med henvisning til UfR 2013.429 H blandt andet til grund, at tidspunktet for det omhandlede virksomhedspants tinglysning, dvs. tidspunktet for sikringsaktens foretagelse, er det relevante tidspunkt for vurderingen efter konkurslovens § 74.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Banken ankede dommen til Østre Landsret og gjorde blandt andet gældende, at Østre Landsret i en dom af 24. oktober 2014 (sag nr. B-2074-13) med henvisning til UfR 2013.429 H var kommet til det modsatte resultat. 

Landsretten stadfæstede imidlertid byrettens dom, idet landsretten – ligesom byretten – fandt, at sikringsaktstidspunktet og ikke stiftelsestidspunktet er det relevante tidspunkt for vurderingen efter konkurslovens § 74. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0032.

Til top Sidst opdateret: 28-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk