Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om omkostningsgodtgørelse efter retsplejelovens § 336 
29-01-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 26. januar 2018 meddelt en person med retshjælpsdækning tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. september 2017.
Køberen af en andelslejlighed anlagde sag mod andelsforeningen og sælgeren med påstand om tilbagebetaling af en del af købesummen, idet køber mente, at hun havde betalt en ulovlig overpris for forbedringerne i lejligheden. Køberens forsikringsselskab havde givet tilsagn om retshjælpsdækning til sagen for både by- og landsretten med et dækningsmaksimum på 200.000 kr.

Byretten gav køberen medhold, men sælgeren og andelsforeningen ankede herefter sagen til landsretten.

Landsretten frifandt sælgeren og andelsforeningen mod betaling af et mindre beløb.

Køberen anmodede herefter landsretten om godtgørelse efter retsplejelovens § 336 for de sagsomkostninger, som oversteg køberens retshjælpsforsikrings dækningsmaksimum.

Landsretten tog ikke anmodningen til følge, idet der ikke forelå sådanne omstændigheder, at sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt kunne begrunde, at statskassen skulle godtgøre køberen det beløb, som hendes retshjælpsforsikrings ikke dækkede.

Kæretilladelsen er meddelt med forbehold for, om kære i en situation som den foreliggende kræver tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, cf. retsplejelovens § 327, stk. 5, 3. pkt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0494
Til top Sidst opdateret: 29-01-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk