Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om medvirken af nævninge, hvor tiltalte tidligere var idømt forvaring 
13-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 12. april 2018 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2018.
Tiltalte, der ved en tidligere dom var idømt forvaring, var tiltalt for flere tilfælde af trusler mod fængselspersonale. Anklagemyndigheden nedlagde under hovedforhandlingen påstand om, at den tidligere dom om forvaring skulle have sit forblivende. Anklagemyndigheden begærede sagen behandlet uden medvirken af nævninge, mens forsvareren påstod sagen afvist med henvisning til, at anklagemyndighedens påstand krævede medvirken af nævninge.

Byretten afviste sagen med henvisning til, at sådan som anklagemyndighedens påstand var formuleret, ville dette indebære en stillingtagen til spørgsmålet om forvaring som sanktion for den nu begåede kriminalitet, og påstanden måtte derfor i lighed med en påstand om dom til forvaring kræve medvirken af nævninge, jf. retsplejelovens § 686, stk. 4, nr. 2. Byretten fandt videre, at der hverken i bestemmelsens ordlyd eller i dens forarbejder var grundlag for at anlægge en fortolkning, hvorefter dom i anledning af ny kriminalitet om, at det har sit forblivende med den allerede afsagte dom til forvaring, kan afsiges uden medvirken af nævninge.

Rigsadvokaten kærede afgørelsen til landsretten, der stadfæstede byrettens kendelse med henvisning til de af byretten anførte grunde.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0056.
Til top Sidst opdateret: 13-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk